Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

­

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr SO.II.6

 

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Podstawa prawna

 

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U z 2006r, Nr 139 poz. 993 z późn.. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia

24 grudnia 2002r w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U Nr 236 poz.1999 ze zmianami)

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r o cudzoziemcach ( Dz. U. Nr 128 poz.1175)

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty

 

 

 ● Wypełniony druk „ Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy ponad 

    3 miesiące”  z potwierdzeniem   pobytu w lokalu osoby zgłaszającej

    pobyt czasowy.  Potwierdzenie faktu  pobytu w lokalu dokonuje się        

    na formularzy meldunkowym w formie  czytelnego podpisu z

    oznaczeniem daty jego złożenia  przez właściciela  lokalu lub inny    

    podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

● Przedłożenie do wglądu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny

   do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może

   być : umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie

   sądowe.

 ● Do wglądu –wiza a  w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie

    umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku

    posiadania wizy- dokument podróży, karta pobytu wydana przez

    Wojewodę w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na    

    czas oznaczony lub decyzja zezwalająca na zamieszkanie na czas

    oznaczony.

  

Opłaty

 

Nie podlega opłacie skarbowej

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

 

Komórka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Zgłoszenia zameldowania dokonuje się osobiście.

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu.

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2010 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.05.2010 11:57 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)