Uchwała Nr 94/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

­

Uchwała Nr 94/XI/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 września 2003 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Ustalić opłatę administracyjną za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w wysokości 15 zł.

§ 2

Opłatę administracyjną należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy w dniu zgłoszenia wniosku o dokonanie czynności urzędowych, o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 94/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2004 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.03.2011 15:18 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
21.12.2004 13:14 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)