Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...

­

Zarządzenie Nr 22/2009
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 maja 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) i § 14 uchwały Nr 151/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 271.356 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
- zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 227.856 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 43.500 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 271.356 zł, w tym na:
- zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 227.856 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 43.500 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 227.856 zł, z tego:
- zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 227.856 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 15.816 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 666 zł
b) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 700 zł
c) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 4.450 zł
d) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 10.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesienia wydatków...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.05.2011 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.05.2011 09:41 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)