Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia 12 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Stary Dzików

­

Zarządzenie Nr 48/2009
Szefa OC Gminy Stary Dzików - Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 października 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96 poz. 850), zarządzenia nr 249/2009 Wojewody Podkarpackiego - Szefa OC Województwa z dnia 14.09.2009r. oraz zarządzenia nr 29/2009 Szefa OC Powiatu - Starosty Lubaczowskiego z dnia 29.09.2009r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Rozwinąć częściowo system wykrywania i alarmowania o zagrożeniach na terenie gminy Stary Dzików w dniu 23 października 2009 r. w celu przeprowadzenia treningu wojewódzkiego nt. “Realizacja zadań systemu wykrywania i alarmowania w czasie wystąpienia zagrożeń pokoju oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”.

§ 2

W treningu przyjąć następujące cele szkoleniowe:
1) doskonalenie obsad osobowych formacji OC systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń oraz wypracowania wniosków i propozycji dla szefa OC w sprawie prowadzenia działań ratowniczych i ochronnych,
2) sprawdzenie skuteczności działania systemu alarmowania na terenie gminy,
3) doskonalenie współdziałania z lokalnymi środkami masowego przekazu w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach i procedurach ochronnych,
4) doskonalenie obsad osobowych formacji obrony cywilnej SWA w zakresie obsługi sprzętu dozymetrycznego, przyrządów wykrywania skażeń chemicznych, środków łączności i urządzeń alarmowych
,
5) doskonalenia obiegu informacji w systemie wykrywania i alarmowania,
6) upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach
wystąpienia zagrożeń oraz humanitarnych treści obrony cywilnej,
7) sprawdzenie zasięgu odbioru sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych przekazywanych przez regionalne i lokalne środki masowego przekazu.

§ 3

W ramach treningu przeprowadzić w dniu 23 października 2009 w godz. 17.00 - 18.00 głośną próbę syren alarmowych na terenie gminy.

§ 4

Do udziału w treningu powołuję 50% obsady osobowej drużyny wykrywania i alarmowania oraz 50% obsady osobowej punktów alarmowania sołectw.

§ 5

Do dnia 3 listopada 2009 r. należy złożyć w Referacie Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie sprawozdanie z przebiegu treningu.

§ 6

Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu powierzam p. Marek Buczko.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia 12 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2011 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2011 09:30 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)