Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uznania niektórych gruntów Lasów Państwowych za użytki ekologiczne

­

Uchwała Nr 102/XII/2003
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie uznania niektórych gruntów Lasów Państwowych za użytki ekologiczne

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. “c”, art. 30 ust. 1, art. 31a i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 99 poz. 1079) Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się ochronę przyrody w formie użytków ekologicznych na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Oleszyce:

  1. Użytek ekologiczny pod nazwą “Za Żwirową” o powierzchni 2,54 ha, obejmujący oddziały leśne 74c i 75b (lokalizacja zgodna z mapą gospodarczą Nadleśnictwa Oleszyce w skali 1:5000) stanowiący teren płaski o słabym odpływie, niedostępny, porośnięty roślinnością charakterystyczną dla siedlisk wilgotnych i bagiennych oraz olchą i brzozą o niskim przyroście, miejsce rozrodu i bytowania licznych gatunków zwierząt.
  2. Użytek ekologiczny pod nazwą “Rozlewiska Przerwy” o powierzchni 2,12 ha, obejmujący oddziały leśne 146a, 146b i 147a (lokalizacja zgodna z mapą gospodarczą Nadleśnictwa Oleszyce w skali 1:5000) stanowiący teren płaski okresowo zalewany, niedostępny, porośnięty roślinnością charakterystyczną dla siedlisk wilgotnych, miejsce rozrodu i bytowania licznych gatunków zwierząt.
  3. Użytek ekologiczny pod nazwą “Bobrowe Bagno” o powierzchni 1,23 ha, obejmujący oddział leśny 147c (lokalizacja zgodna z mapą gospodarczą Nadleśnictwa Oleszyce w skali 1:5000) stanowiący teren płaski stanowiący rozlewisko rzeki Przerwy, porośnięty roślinnością charakterystyczną dla siedlisk wilgotnych, miejsce rozrodu i bytowania licznych gatunków zwierząt w tym gatunków chronionych.

§ 2

Celem utworzenia użytków ekologicznych jest ochrona przed dewastacją terenów mających bezpośredni wpływ na utrzymanie równowagi ekologicznej na znacznych obszarach lasu. Z przyrodniczego punktu widzenia są to tereny z bogatą florą i fauną, będące dla niej miejscem rozrodu i rozwoju.

§ 3

Na terenie użytków ekologicznych zabrania się:
1)
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2)
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym i przeciwpowodziowym,
3)
uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4)
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
5)
zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
6)
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,
7)
likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych
8)
wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
9)
lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
10)
budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.

§ 4

Tereny chronione winne być oznakowane tablicami informacyjnymi. Należy wyznaczyć i oznakować w sposób czytelny w terenie granice terenów chronionych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików, a nadzór nad jej realizacją Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Starym Dzikowie.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uznania niektórych gruntów Lasów Państwowych za użytki ekologiczne
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2004 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.03.2011 15:19 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
22.12.2004 12:09 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)