Uchwała Nr 104/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003 rok

­

Uchwała Nr 104/XIII/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155),

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 226.102 zł,
   
w tym z następujących źródeł:
    a)
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na System Informatyczny “POMOST” o kwotę 1.280 zł
    b)
zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 11.178 zł
   
c)
zwiększa się subwencję rekompensującą o kwotę 60.944 zł
   
d)
środki otrzymane z PGNiG w Sanoku w kwocie 100.000 zł
   
e)
ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych o kwotę 52.700 zł
    Środki na dofinansowanie wprowadzone na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie SIX 3030/23/2003 z dnia 01.12.2003 r., SIX 3030/25/2003 z dnia 15.12.2003 r.
   
Subwencje wprowadzone na podstawie pism Ministra Finansów ST5-4820-55g/2003 z dnia 2003-11-27, ST3-4820-68/2003 z dnia 2003-10-07, ST3-4820-25/2003.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 391.102 zł z przeznaczeniem na:
    a)
remonty dróg polnych – 25.000 zł,
    b) wykonanie rowów odwadniających – 10.000 zł,
    c)
opłaty sanitarne związane z ochroną środowiska – 4.200 zł,
    d)
odprawa rentowa i nagrody jubileuszowe – 40.000 zł,
    e)
zakup materiałów i usług – 17.000 zł,
    f)
podróże służbowe – 9.244 zł,
    g)
zakup materiałów dla Policji – 1.500 zł,
    h)
diety dla strażaków za udział w akcji powodziowej i gaszeniu pożarów i podróże służbowe – 7.500 zł,
    i)
modernizację samochodu strażackiego w OSP Cewków – 20.000 zł,
    j)
szkoły podstawowe, zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.367 zł,
    k)
przedszkola przy szkołach podstawowych, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od płac – 18.423 zł,
    l)
gimnazja, wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od płac – 76.783 zł,
    m)
dowożenie uczniów do szkół – 13.291 zł,
    n)
zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 9.331 zł,
    o)
zapomogi – 3.700 zł,
    p)
zakup wyposażenia do gminnego ośrodka pomocy społecznej – 1.280 zł,
    q)
zapłacenie składki ZUS i F.P. w świetlicach szkolnych – 1.983 zł,
    r)
opłaty za utylizację padłych zwierząt gospodarczych – 5.000 zł,
    s)
oświetlenie ulic – 2.500 zł,
    t)
dotacja na GOK i świetlice – 51.000 zł,
    u)
dotacja dla bibliotek – 3.000 zł,
    v)
remont kościoła zabytkowego w Ułazowie – 3.000 zł.

3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach w kwocie 165.000 zł będzie pobrana pożyczka.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 104/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2004 12:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.03.2011 15:19 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
22.12.2004 12:28 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)