x 
Drukuj
Zbigniew Broź 23.12.2004 12:54

Uchwała Nr 116/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok

­

Uchwała Nr 116/XIV/2004
Rada Gminy w Starym Dzikowie
dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr. 147 poz. 1231 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r. zwany dalej “gminnym programem” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

W celu prawidłowej realizacji gminnego programu Rada Gminy zabezpiecza w budżecie środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń.

 

 

Załącznik Nr 1
do
Uchwały Rady Gminy
Stary Dzików Nr 116/XIV/2004
z dnia 17 marca 2004 r.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 1

Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, prowadzenie działań konsultacyjno informacyjnych realizowane będzie przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Wójtem Gminy, instytucjami organizacjami powołanymi do zwalczania i leczenia patologii społecznej jak: Policja, Sądy Rodzinne, Ośrodki Pomocy Społecznej, Kuratorzy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 2

Komisja we współpracy z wymienionym w § 1 instytucjami:
1. Ułatwia rodzinom patologicznym i osobom uzależnionym od alkoholu kontakty i uzyskanie właściwej pomocy.
2. Organizuje i inspiruje działalność organizacji społecznych, instytucji, szkół, zwalczając różne przejawy nadużywania alkoholu prowadzące do powstania patologii społecznych i alkoholizmu.

§ 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży odbywać się będzie przez:
1. Udzielenie informacji o miejscach pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz informacji o problemach choroby alkoholowej.
2. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu objęcia pomocą dzieci z rodzin patologicznych.
4. Prowadzenie w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Kołami Gospodyń Wiejskich i jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy świetlic integracyjnych dla młodzieży (także pozaszkolnej).
5. Organizowanie imprez związanych z promowaniem bezalkoholowego spędzania wolnego czasu przez: Koła Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicze Straże Pożarne i Zespoły Szkół na terenie gminy.
6. Podejmowanie kampanii profilaktycznych w szkołach na terenie gminy połączonych z organizowaniem imprez sportowych rozrywkowych przez: LZS, GOK i Szkoły.

§ 4

Podejmowanie działań prewencyjnych przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Członków Gminnej Komisji polegać będzie na:
1. Prowadzeniu rozmów motywujących z osobami uzależnionymi.
2. Kierowanie osób uzależnionych na leczenie dobrowolne.
3. Występowanie z wnioskiem do sądu o zastosowanie leczenia przymusowego wobec osób uzależnionych.

§ 5

Ograniczenie dostępności do alkoholu odbywać się będzie przez:
1) realizację uchwały Rady Gminy dot. racjonalizacji liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2) kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
   
Kontrolę przeprowadza 3-osobowa komisja w składzie:
   
- pracownik merytoryczny Urzędu Gminy,
   
- przedstawiciel Policji,
   
- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   
Kontrolując prowadzą czynności służbowe na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy.
    Z przeprowadzonej kontroli każdorazowo sporządza się protokół.
   
W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zespół kontrolując występuje z wnioskiem do Wójta Gminy o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 6

Za udział w posiedzeniu członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40 zł.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 116/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2004 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.03.2011 14:09 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
23.12.2004 12:54 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)