Zarządzenie Nr 28/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

­

Zarządzenie Nr 28/2003
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Działając na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i § 8 uchwały Nr 54/VI/2003 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok i upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie, Wójt Gminy w Starym Dzikowie

zarządza co następuje:

§ 1

 

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2003 rok o kwotę 24.399 zł, w tym z następujących źródeł:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na:
        -
na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie 10.500 zł
        -
na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.000 zł
        -
finansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci w kwocie 220 zł
        -
na oświetlenie ulic w kwocie 2.000 zł
    b)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczone na:
        -
dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.149 zł
        -
dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 6.530 zł
2.
Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 24.399 zł, w tym na:
    -
zapomogi stałe i okresowe w kwocie 10.500 zł
    -
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.000 zł
    -
na wyprawkę szkolną dla dzieci w kwocie 220 zł
    -
na oświetlenie ulic w kwocie 2.000 zł
    -
na dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.149 zł
    - na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 6.530 zł
2.
Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się wydatki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 13.720 zł, z tego;
    a)
opieka społeczna 11.720 zł
    b)
gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000 zł
2.
Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 28/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2005 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.04.2011 10:55 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
04.02.2005 14:27 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)