Uchwała Nr 19/VI/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

­
Uchwała Nr 19/VI/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 lutego 2015 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)


Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 459.178 zł, z następujących źródeł:
a) zwrot podatku VAT z prowadzonej inwestycji - 237.111 zł
b) subwencja oświatowa - 16.194 zł
c) sprzedaż drewna - 205.873 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.297.584 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików" - 1.269.080 zł
b) remont świetlicy wiejskiej w Ułazowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 12.310 zł
c) wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych - 16.194 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 12.310 zł przeznaczone na:
a) zadanie "Zagospodarowanie terenu przy kościele w Nowym Dzikowie" - 12.310 zł
5. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy przeznaczoną na rozchody budżetu Gminy Stary Dzików o kwotę 826.096 zł.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 826.096 zł, z tego:
§ 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych - 826.096 zł
3. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 826.096 zł, z tego:
- na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych - 826.096 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 19/VI/2015
Rady Gminy Stary Dzików

z dnia 25 lutego 2015 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.020Leśnictwo205.873
 02001Gospodarka leśna205.873
 0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych205.873
2.758Różne rozliczenia16.194
 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego16.194
 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa16.194
3.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska237.111
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód237.111
 0970Wpływy z różnych dochodów237.111
  Razem zwiększenia459.178


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 19/VI/2015
Rady Gminy Stary Dzików

z dnia 25 lutego 2015 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.801Oświata i wychowanie16.194
 80101Szkoły podstawowe16.194
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników16.194
2.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1.269.080
 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód1.269.080
 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1.269.080
3.921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego12.310
 92195Pozostała działalność12.310
 4270Zakup usług remontowych12.310
  Razem zwiększenia1.297.584

II   ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.600Transport i łączność12.310
 60095Pozostała działalność12.310
 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych12.310
  Razem zmniejszenia12.310
Komentarz

­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 19/VI/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2015 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.03.2015 13:58 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
24.03.2015 13:57 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)