Uchwała Nr 23/VII/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

­
Uchwała Nr 23/VII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 marca 2015 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 150.000 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 150.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 194.000 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105022R dz. nr ewid. 5056 w miejscowości Cewków w km 0+000 - 0+750 wraz z przebudową przepustu w km 0+002" - 194.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 44.000 zł przeznaczone na:
a) remonty dróg wewnętrznych - 44.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 23/VII/2015
Rady Gminy Stary Dzików

z dnia 25 marca 2015 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.600Transport i łączność150.000
 60078Usuwanie skutków klęsk żywiołowych150.000
 6330Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)150.000
  Razem zwiększenia150.000


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 23/VII/2015
Rady Gminy Stary Dzików

z dnia 25 marca 2015 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.600Transport i łączność194.000
 60078Usuwanie skutków klęsk żywiołowych194.000
 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych194.000
  Razem zwiększenia194.000

II   ZMNIEJSZENIA

Lp.Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)Kwota (w zł)
1.600Transport i łączność44.000
 60017Drogi wewnętrzne44.000
 4270Zakup usług remontowych44.000
  Razem zmniejszenia44.000

Komentarz

­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 23/VII/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2015 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.05.2015 11:57 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)