Uchwała Nr 59/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

­

Uchwała Nr 59/XVII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 48.900 zł, z następujących źródeł:
a) odszkodowanie z PZU w związku z kradzieżą wyposażenia w Zespole Szkół w Cewkowie - 5.900 zł
b) sprzedaż drewna - 43.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 133.814 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizacje zadania "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików" - 133.814 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 48.900 zł, z przeznaczeniem na:
a) zakup materiałów i wyposażenia do Zespołu Szkół w Cewkowie - 5.900 zł
b) wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół w Starym Dzikowie - 30.000 zł
c) stypendia socjalne uczniów - 13.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 133.814 zł, z przeznaczeniem na:
a) zadanie pn. "Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików" - 133.814 zł
5. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 59/XVII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 listopada 2015 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA

Lp.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota (w zł)

1.

020

Leśnictwo

43.000

 

02001

Gospodarka leśna

43.000

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

43.000

2.

801

Oświata i wychowanie

5.900

 

80101

Szkoły podstawowe

5.900

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

5.900

 

 

Razem zwiększenia

48.900

II   ZMNIEJSZENIA

Lp.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota (w zł)

1.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

133.814

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

133.814

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

133.814

 

 

Razem zmniejszenia

133.814

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 59/XVII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 listopada 2015 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA

Lp.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota (w zł)

1.

801

Oświata i wychowanie

35.900

 

80101

Szkoły podstawowe

35.900

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30.000

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.900

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

13.000

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

13.000

 

3240

Stypendia dla uczniów

13.000

 

 

Razem zwiększenia

48.900

II   ZMNIEJSZENIA

Lp.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota (w zł)

1.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

133.814

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

133.814

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

133.814

 

 

Razem zmniejszenia

133.814

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 59/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2015 10:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2015 10:28 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)