Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

­

Zarządzenie Nr 21/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 23.789 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 160 zł
- zakup urn wyborczych - 1.900 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 8.000 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 13.729 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 23.789 zł, w tym na:
- zakup materiałów związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 160 zł
- zakup urn wyborczych - 1.900 zł
- zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - 8.000 zł
- wypłatę stypendiów socjalnych - 13.729 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 2.060 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 160 zł
- zakup urn wyborczych - 1.900 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w dziale "Rodzina" na kwotę 100 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 marca 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.900
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.900
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.900
2. 801 Oświata i wychowanie 8.000
  80101 Szkoły podstawowe 8.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8.000
3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13.729
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 13.729
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13.729
4. 855 Rodzina 160
  85503 Karta Dużej Rodziny 160
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 160
    Razem zwiększenia 23.789

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 marca 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.900
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.900
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.900
2. 801 Oświata i wychowanie 8.000
  80101 Szkoły podstawowe 8.000
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8.000
3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13.729
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 13.729
  3240 Stypendia dla uczniów 13.729
4. 855 Rodzina 160
  85503 Karta Dużej Rodziny 160
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160
    Razem zwiększenia 23.789

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 marca 2017 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.900
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.900
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.900
2. 855 Rodzina 160
  85503 Karta Dużej Rodziny 160
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160
    Razem zwiększenia 2.060
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.900
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.900
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.900
2. 855 Rodzina 160
  85503 Karta Dużej Rodziny 160
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 160
    Razem zwiększenia 2.060

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 marca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 855 Rodzina 100 100
  85504 Wspieranie rodziny 100 100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   100
    Razem 100 100

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.05.2017 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.05.2017 11:29 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
10.05.2017 11:26 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)