Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

­

Zarządzenie Nr 37/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fmansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 3.450 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" 575 zł,
b) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 1.725 zł, w tym zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dla projektu "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" o kwotę 1.725 zł,
c) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 575 zł,
d) w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na kwotę 575 zł, w tym zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dla projektu "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" o kwotę 575 zł.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 575 575
  40002 Dostarczanie wody 575 575
  4260 Zakup energii   575
  4300 Zakup usług pozostałych 575  
2. 801 Oświata i wychowanie 1.725 1.725
  80101 Szkoły podstawowe 1.725 1.725
  4300 Zakup usług pozostałych 1.725  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   1.725
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 575 575
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 575 575
  4300 Zakup usług pozostałych 575  
  4480 Podatek od nieruchomości   575
4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 575 575
  92195 Pozostała działalność 575 575
  4300 Zakup usług pozostałych 575  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   575
    Razem 3.450 3.450

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.07.2017 14:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.07.2017 14:18 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)