Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017"

­

Zarządzenie Nr 40/2017
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017"

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm./, § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin /Dz. U. Nr 96 poz. 850/, oraz § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach /Dz. U. z 2013 r. poz 96/, Zarządzenia Nr 14/2016 Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa województwa podkarpackiego w roku 2017 oraz Zarządzenia Nr 11/2017 z dnia 10 maja 2017 roku - Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W dniu 23 maja 2017 r. zostanie przeprowadzony na terenie Gminy Stary Dzików trening systemu ostrzegania i alarmowania nt. "Doskonalenie procedur prognozowania zagrożeń, wymiany informacji oraz ostrzegania ludności w czasie wystąpienia zdarzeń CBRN i katastrofalnych powodzi" zwany dalej "treningiem".
2. Trening będzie elementem ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. Rola i zadania administracji publicznej w organizacji i prowadzeniu działań minimalizujących skutki powodzi pk. "Wisła 2017".
3. Harmonogram Treningu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. W trakcie treningu przyjmuje się do realizacji następujące cele szkoleniowe:
1) Doskonalenie obsad osobowych centrów zarządzania kryzysowego (CZK) i formacji SWA w zakresie wspomagania procesów decyzyjnych reagowania oraz minimalizacji skutków zdarzeń CBRN i katastrofalnych powodzi, poprzez opracowywanie prognoz i analiz zaistniałych zagrożeń;
2) Praktyczne sprawdzenie skuteczności działania systemów alarmowych na terenie gminy;
3) Doskonalenie współdziałania elementów SWA z lokalnymi środkami masowego przekazu w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach i sposobach postępowania w sytuacji ich wystąpienia;
4) Doskonalenie obsad osobowych formacji SWA;
5) Doskonalenie wymiany informacji o zagrożeniach w wojewódzkim systemie SWA przy wykorzystaniu radiowej sieci zarządzania wojewody;
6) Upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń oraz humanitarnych treści obrony cywilnej.

§ 2

1. W ramach treningu, w dniu 23 maja 2017 r. zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie gminy.
2. W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
1) o godz. 13:00 sygnał alarmowy - "ogłoszenie alarmu"
2) o godz. 13:15 sygnał alarmowy - "odwołania alarmu"
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U z 2013 r. poz. 96).
3. Do przeprowadzenia głośnej próby uruchomienia systemów należy wykorzystać systemy alarmowe Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 3

1. Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oraz sporządzenie sprawozdania z treningu powierzam inspektorowi ds. OC w Urzędzie Gminy Stary Dzików.

§ 4

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.07.2017 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.07.2017 14:29 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)