Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

­

Zarządzenie Nr 49/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 1.500 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.000 zł
b) w dziale "Rodzina" na kwotę 500 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 5.088 zł na:
- remont centralnej kotłowni olejowej- 5.088 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.000 1.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000 1.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.000
  4260 Zakup energii 1.000  
2. 750 Administracja publiczna 5.088  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.088  
  4270 Zakup usług remontowych 5.088  
3. 758 Różne rozliczenia   5.088
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   5.088
  4810 Rezerwy   5.088
4. 855 Rodzina 500 500
  85501 Świadczenie wychowawcze 500  
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500  
  85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   500
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   500
    Razem 6.588 6.588

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2017 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.07.2017 14:56 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
19.07.2017 14:54 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)