Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

­

Zarządzenie Nr 57/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 55.387,72 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 3.370 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 52.017,72 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 55.387,72 zł, w tym na:
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia pracownika świadczącego usługi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych - 3.370 zł
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania - 52.017,72 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracj i rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 55.387,72 zł, z tego na:
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 3.370 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 52.017,72 zł.
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przenicsień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 848 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 608 zł,
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 240 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarzadzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 lipca 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 52.017,72
  80101 Szkoły podstawowe 36.143,23
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36.143,23
  80110 Gimnazja 15.874,49
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 15.874,49
2. 852 Pomoc społeczna 3.370
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.370
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.370
    Razem zwiększenia 55.387,72

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 57/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 lipca 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 52.017,72
  80101 Szkoły podstawowe 36.143,23
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 357,82
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35.785,41
  80110 Gimnazja 15.874,49
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 157,16
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.717,33
2. 852 Pomoc społeczna 3.370
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.370
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.370
    Razem zwiększenia 55.387,72

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 57/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 lipca 2017 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 52.017,72
  80101 Szkoły podstawowe 36.143,23
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 357,82
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35.785,41
  80110 Gimnazja 15.874,49
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 157,16
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.717,33
2. 852 Pomoc społeczna 3.370
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.370
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.370
    Razem zwiększenia 55.387,72
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 52.017,72
  80101 Szkoły podstawowe 36.143,23
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36.143,23
  80110 Gimnazja 15.874,49
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 15.874,49
2. 852 Pomoc społeczna 3.370
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.370
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.370
    Razem zwiększenia 55.387,72

 

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 57/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 lipca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 608 608
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 608 608
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   608
  4270 Zakup usług remontowych 100  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 508  
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 240 240
  75412 Ochotnicze straże pożarne 240 240
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   240
  4270 Zakup usług remontowych 240  
    Razem 848 848

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.10.2017 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.10.2017 10:19 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.10.2017 10:16 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)