x 
Drukuj
Zbigniew Broź 07.05.2018 14:04

Uchwała Nr 210/LII/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

­

Uchwała Nr 210/LII/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 164.237,53 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania "Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego" - 164.237,53 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 332.206,55 zł, z przeznaczeniem na:
a) czyszczenie, odmulanie rowów mienia gminnego - 10.500 zł
b) zakup myjki wysokociśnieniowej do oczyszczalni ścieków - 13.700 zł
c) gospodarkę odpadami: zakup koszy do zbierania odpadów, usługi związane z wywozem odpadów, usuwanie dzikich wysypisk śmieci - 126.088,39 zł
d) realizację zadań związanych z projektem RPO "Samodzielni w nauce-samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego" - 164.237,53 zł
e) profilaktykę antyalkoholową - 9.680,63 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia do stacji uzdatni ani a wody - 8.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetuo kwotę 8.000 zł przeznaczoną na:
a) zakup urządzenia do odczytu zużycia wody - 8.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy przeznaczoną na rozchody budżetu Gminy Stary Dzików o kwotę 159.969,02 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 159.969,02 zł, z tego:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 159.969,02 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 210/LII/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 164.237,53
  80195 Pozostała działalność 164.237,53
  2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 147.910,76
  2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 16.326,77
    Razem zwiększenia 164.237,53
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 210/LII/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8.000
  40002 Dostarczanie wody 8.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.500
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.500
  4300 Zakup usług pozostałych 10.500
3. 801 Oświata i wychowanie 164.237,53
  80195 Pozostała działalność 164.237,53
  2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 99.941,65
  2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 11.031,82
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.844,64
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.632,03
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.095,44
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 452,06
  4127 Składki na Fundusz Pracy 664,30
  4129 Składki na Fundusz Pracy 73.32
  4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 17.023,20
  4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.879,07
  4307 Zakup usług pozostałych 2.341,53
  4309 Zakup usług pozostałych 258,47
4. 851 Ochrona zdrowia 9.680,63
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9.680,63
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
  4300 Zakup usług pozostałych 3.680,63
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 139.788,39
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13.700
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13.700
  90002 Gospodarka odpadami 126.088,39
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000
  4300 Zakup usług pozostałych 86.088,39
    Razem zwiększenia 332.206,55
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8.000
  40002 Dostarczanie wody 8.000
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000
    Razem zmniejszenia 8.000

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 210/LII/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.05.2018 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.05.2018 14:14 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
07.05.2018 14:04 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)