x 
Drukuj
Zbigniew Broź 08.08.2018 13:40

Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów z terenu Gminy Stary Dzików do szkół podstawowych oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2018/2019

­

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Starym Dzikowie zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań

1. Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny – Szkół w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 83, 37 - 632 Stary Dzików
2.  Przedmiot zamówienia: dowóz uczniów z terenu Gminy Stary Dzików do szkół podstawowych oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2018/2019.
3. Termin realizacji zamówienia: od 03 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: biuro GZEAS Stary Dzików ul. Kościuszki 83, pok. nr 51
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: biuro GZEAS Stary Dzików ul. Kościuszki 83, pok. nr 51, lub tel. 166318157
6. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. uprawnienia, posiadanie koncesji, zezwolenia): stosowne koncesje i zezwolenia
8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte (jeżeli jest wymagana forma pisemna umów na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego): umowa w załączeniu
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wymagania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie dotyczy
10. Warunki gwarancji: nie dotyczy
11. Sposób przygotowania oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
12. Miejsce składania ofert: GZEAS Stary Dzików ul. Kościuszki 83, pok. nr 51
13. Termin składania ofert: do dnia  16.08.2018, do godziny 9.30

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów z terenu Gminy Stary Dzików do szkół podstawowych oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2018/2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2018 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.08.2018 13:40 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)