Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

­

Zarządzenie Nr 81/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 7.375 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - 2.369 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie kosztów działalności ośrodka pomocy społecznej - 4.500 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 506 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 7.375 zł, w tym na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich - 2.369 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku - 4.500 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 506 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 2.369 zł, z tego na:
- uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - 2.369 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 200 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 200 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 października 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 2.369
  75011 Urzędy wojewódzkie 2.369
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.369
2. 852 Pomoc społeczna 5.006
  85213 Skłądki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 506
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 506
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.500
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4.500
    Razem zwiększenia 7.375

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 81/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 października 2018 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 2.369
  75011 Urzędy wojewódzkie 2.369
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.369
2. 852 Pomoc społeczna 5.006
  85213 Skłądki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 506
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 506
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.500
    Razem zwiększenia 7.375

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 81/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 października 2018 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 2.369
  75011 Urzędy wojewódzkie 2.369
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.369
    Razem zwiększenia 2.369
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 2.369
  75011 Urzędy wojewódzkie 2.369
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.369
    Razem zmniejszenia 2.369

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 81/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 października 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 200 200
  75095 Pozostała działalność 200 200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
  4430 Różne opłaty i składki   200
    Razem 200 200

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2018 09:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.12.2018 09:29 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
14.12.2018 09:27 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)