x 
Drukuj
Zbigniew Broź 29.01.2019 09:54

Zarządzenie Nr 106/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

­

Zarządzenie Nr 106/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 31.892,02 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 100 zł
b) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 520 zł
c) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 51 zł
d) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 14.574,52 zł
e) w dziale "Rodzina" na kwotę 16.646,50 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 106/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 100 100
  75095 Pozostała działalność 100 100
  4220 Zakup środków żywności 100  
  4300 Zakup usług pozostałych   100
2. 801 Oświata i wychowanie 520 520
  80104 Przedszkola 520  
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 520  
  80113 Dowożenie uczniów do szkół   520
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   520
3. 851 Ochrona zdrowia 51 51
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51 51
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 51  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   51
4. 852 Pomoc społeczna 14.574,52 14.574,52
  85202 Domy pomocy społecznej 30,34  
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30,34  
  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   1.901
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4410 Podróże służbowe krajowe   600
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   801
  85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   3.000
  3110 Świadczenia społeczne   3.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 13.044,18 6.429,14
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.346,65  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   974,63
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.080,42  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   201,31
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.327,14
  4260 Zakup energii   1.073,28
  4280 Zakup usług zdrowotnych 86  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.350  
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 181,11  
  4410 Podróże służbowe krajowe   810,70
  4430 Różne opłaty i składki   286
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   109,28
  4480 Podatek od nieruchomości   108
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   38,80
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.500 1.500
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy   500
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500  
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania   1.301,18
  3110 Świadczenia społeczne   1.301,18
  85295 Pozostała działalność   443,20
  3110 Świadczenia społeczne   443,20
5. 855 Rodzina 16.646,50 16.646,50
  85501 Świadczenie wychowawcze 1.382,12 1.382,12
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   200
  3110 Świadczenia społeczne 1.245  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   400,32
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   27,58
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27,12  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   94,09
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   458,95
  4280 Zakup usług zdrowotnych 110  
  4300 Zakup usług pozostałych   130
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   23,90
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   47,28
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.979,33 14.979,33
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   100
  3110 Świadczenia społeczne 14.515,05  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.646,55
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   534,09
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   10.149,67
  4120 Składki na Fundusz Pracy   23,06
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   711,62
  4300 Zakup usług pozostałych 52  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   814,34
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 412,28  
  85504 Wspieranie rodziny 285,05 285,05
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   62,75
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285,05  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   107,82
  4280 Zakup usług zdrowotnych   100
  4410 Podróże służbowe krajowe   3,73
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   10,75
    Razem 31.892,02 31.892,02

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 106/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2019 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.01.2019 09:54 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)