Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przy zgłaszaniu usunięcia drzew

­

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
pozyskiwanych przy zgłaszaniu usunięcia drzew

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, tel. 16 631-80-50, e-mail: urzad@starydzikow.pl  
2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl
3)    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
4)    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.
5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6)    Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7)    Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i do cofnięcia zgody na przetwarzanie (jeżeli była udzielona).
8)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przy zgłaszaniu usunięcia drzew
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2019 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.01.2021 09:48 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
18.02.2019 15:00 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)