x 
Drukuj
Zbigniew Broź 12.03.2019 09:21

Uchwała Nr 45/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl

­

Uchwała Nr 45/VII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl

Działając na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.):

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Gmina Stary Dzików wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl na realizację zadania własnego gminy w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Stary Dzików w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

§ 2.

Na realizację zadania określonego w § 1 Gmina Stary Dzików udzieli dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2019 w wysokości 1490 zł.

§ 3.

Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Stary Dzików a Prezydentem Przemyśla.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds. Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa Rady Gminy Stary Dzików.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 45/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2019 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.03.2019 09:21 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)