Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu lubaczowskiego w 2019 r.

­

Zarządzenie Nr 16/2019
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików
z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu lubaczowskiego w 2019 r.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.), § 3 pkt 3, § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), zarządzenia nr 34/2019 Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa województwa podkarpackiego w 2019 roku oraz Zarządzenia nr 9/2019 Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu lubaczowskiego w 2019 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się:
1. "Wytyczne Wójta Gminy Stary Dzików Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Stary Dzików w 2019 r.", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Ustala się:
"Kalendarzowy plan działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Stary Dzików na 2019 r." stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców i współwykonawców do realizacji zadań zawartych w "Kalendarzowym planie działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Stary Dzików na 2019 r."

§ 3.

Roczny plany zamierzeń przed zatwierdzeniem przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy należy uzgodnić w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie w Referacie Zarzadzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w terminie do 28 lutego 2019 r.

§ 4.

O wykonaniu zadań wynikających z planu zamierzeń należy powiadomić Szefa Obrony Cywilnej Powiatu poprzez Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w terminie do dnia 30 listopada 2019.

§ 5.

Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć planu powierzam Inspektorowi ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 16/2019 z dnia 19 lutego 2019 r.
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa OC Gminy Stary Dzików

Wytyczne
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików
z dnia 19 lutego 2019 roku
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na 2019 rok

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018r., poz. 1459 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony (Dz.U. z 2002, Nr 96 poz. 850), wytycznych Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 5 lutego 2019 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r. oraz wytycznych Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 12 lutego 2019 roku do działania w dziedzinie obrony cywilnej na 2019 r.

Zasadniczym celem działań podejmowanych w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa w roku 2019 przez Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików będzie sukcesywna weryfikacja aktualnego stanu przygotowań podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na obszarze powiatu oraz kontynuowanie procesów doskonalących i modernizacyjnych systemu ochrony i obrony cywilnej w wymiarze prawnym, proceduralnym, logistycznym i technicznym, mającym na celu zapewnienie maksymalnego poziomu skuteczności ochrony ludności i zwalczania skutków wszelkiego
rodzaju zagrożeń w czasie pokoju i konfliktów zbrojnych.
Główny wysiłek należy skierować na:
1) kontynuowanie realizacji przedsięwzięć związanych z uczestniczeniem w procesie konsultacji projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej poprzez opiniowanie zawartych w nich zapisów oraz zgłaszanie własnych propozycji nowych uregulowań, a w następnie wdrażania nowego modelu systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na wszystkich szczeblach administracji publicznej, zgodnie z zapisami ustawy;
2) uczestniczenie w procesie konsultacji projektów aktów wykonawczych do procedowanej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej do czasu ich ukończenia i wydania;
3) kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem i aktualizowaniem planów obrony cywilnej;
3) doskonalenie procesu planowania, przygotowywania zapewnienia niezbędnych sił i środków do realizacji skutecznej ochrony ludności oraz zwalczania skutków zagrożeń w czasie pokoju i konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem skutecznego udzielenia pomocy ofiarom działań militarnych.

Dla właściwej realizacji przyjętego celu należy:
I. w zakresie organizacyjnym:
1. kontynuować doskonalenie procedur związanych z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób przewidzianych do realizacji zadań w strukturach organizacyjnych obrony cywilnej;
2. weryfikować i aktualizować obsady osobowe struktur organizacyjnych obrony cywilnej przewidzianych do realizacji zadań na wypadek konfliktu zbrojnego, z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych, miejsca zatrudnienia oraz dyspozycyjności;
3. doskonalić procedury współdziałania podmiotów przewidzianych do realizacji zadań OC;
4. doskonalić procesy kontrolne na wszystkich szczeblach obrony cywilnej;
5. kontynuować na wszystkich szczeblach administracji publicznej procesy modernizacyjne systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach czasu pokoju i wojny, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia skutecznego ostrzegania ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza w kontekście zagrożeń uderzeniami z powietrza, w kontekście zagrożeń militarnych i terrorystycznych.
II. w zakresie planowania:
1. opracować ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za 2018 r. wg wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej;
2. dokończyć proces opracowania planów obrony cywilnej na wszystkich szczeblach oraz kontynuować wdrażanie i doskonalenie zawartych w nich procedur, a także sukcesywnie je aktualizować;
3. opracować oraz uzgodnić z nadrzędnym organem tegoroczne i wieloletnie plany działania w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności;
4. dokonać na wszystkich szczeblach administracji publicznej analizy realizacji wytycznych do działalności w zakresie obrony cywilnej w 2018 roku.
III. w zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:
1. kontynuować proces szkolenia w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i alarmowania oraz Systemu Powszechnego Ostrzegania Wojsk i Ludności Cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza zgodnie z wytycznymi podmiotów szczebla centralnego - Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz KG PSP w Warszawie;
IV. w zakresie edukacji i szkolenia:
1. zintensyfikować działalność szkoleniową i edukacyjno-profilaktyczną na wszystkich szczeblach kierowania ochrony ludności i obrony cywilnej;
2. doskonalić w ramach działalności szkoleniowej umiejętności organów i kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach administracji w zakresie praktycznej realizacji procesów decyzyjnych i kierowania na potrzeby zapewnienia skutecznej ochrony ludności i przeciwdziałania skutkom zagrożeń;
3. upowszechniać w społeczeństwie zasady postepowania w czasie wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń i sytuacji kryzysowych;
4. kontynuować skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej działalność edukacyjno-profilaktyczną mającą na celu promowanie bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życiowych (szeroko rozumiana komunikacja, wypoczynek w górach i nad wodą itp.), wykorzystując do tego celu w szczególności "edukację przez teatr";
5. prowadzić edukację społeczeństwa w zakresie aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz sposobów postępowania po ich ogłoszeniu, a także kontynuować doskonalenie treści komunikatów/ audycji, które są emitowane za pomocą regionalnych rozgłośni telewizyjnych czy radiowych na temat zagrożeń występujących w czasie pokoju, jak i wojny.
V. w zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:
1. kontynuować realizacje przedsięwzięć w zakresie gospodarki materiałowej OC - prowadzić inwentaryzację oraz legalizację posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych obrony cywilnej, wycofywać sprzęt przestarzały, nieprzydatny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta;
2. kontynuować proces wyposażania tworzonych i istniejących formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie adekwatnie do potrzeb wynikających ze specyfiki zagrożeń oraz w oparciu o wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu lubaczowskiego w 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.03.2019 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.03.2019 12:17 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)