Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

­

Zarządzenie Nr 30/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 26.289 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 200 zł
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego - 11.089 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczemem na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 15.000 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 26.289 zł, w tym na:
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 15.000 zł
- zakup materiałów związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 200 zł
- organizację wyborów do Parlarnentu Europejskiego - 11.089 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 11.289 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 200 zł
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego - 11.089 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 143.632,01 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 121.563,01 zł, w tym środki funduszu sołeckiego
- wsi Nowy Dzików w zadaniu zakup kruszywa na remont wygonów - 17.563,01 zł
- wsi Moszczanica w zadaniu zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól - 20.000 zł
- wsi Ułazów w zadaniu zakup kruszywa na remonty wygonów - 20.000 zł
- wsi Stary Dzików w zadaniu zakup kruszywa na remont wygonów - 30.000 zł
- wsi Cewków w zadaniu zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól - 34.000 zł
b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.500 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 20.200 zł
d) w dziale "Kultura fizyczna" na kwotę 369 zł

2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.089
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 11.089
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11.089
2. 852 Pomoc społeczna 15.000
  85215 Pomoc materialna dla uczniów 15.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15.000
3. 855 Rodzina 200
  85503 Karta Dużej Rodziny 200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200
    Razem zwiększenia 26.289

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.089
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 11.089
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.244
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900
  4120 Składki na Fundusz Pracy 140
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
  4300 Zakup usług pozostałych 1.005
  4410 Podróże słuzbowe krajowe 600
2. 852 Pomoc społeczna 15.000
  85215 Pomoc w zakresie dożywiania 15.000
  3240 Stypendia dla uczniów 15.000
3. 855 Rodzina 200
  85503 Karta Dużej Rodziny 200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200
    Razem zwiększenia 26.289

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.089
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 11.089
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.244
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900
  4120 Składki na Fundusz Pracy 140
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
  4300 Zakup usług pozostałych 1.005
  4410 Podróże słuzbowe krajowe 600
2. 855 Rodzina 200
  85503 Karta Dużej Rodziny 200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200
    Razem zwiększenia 11.289
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.089
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 11.089
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11.089
2. 855 Rodzina 200
  85503 Karta Dużej Rodziny 200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200
    Razem zwiększenia 11.289

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 30/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 121.563,01 121.563,01
  60017 Drogi wewnętrzne 121.563,01 121.563,01
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   121.563,01
  4300 Zakup usług pozostałych 121.563,01  
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.500 1.500
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.500 1.500
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.500
  4300 Zakup usług pozostałych 1.500  
3. 750 Administracja publiczna 20.200 20.200
  75011 Urzędy wojewódzkie 200 200
  4300 Zakup usług pozostałych   200
  4410 Podróże słuzbowe krajowe 200  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.000 20.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   20.000
  4300 Zakup usług pozostałych 20.000  
4. 926 Kultura fizyczna 369 369
  92601 Obiekty sportowe 369 369
  4260 Zakup energii   369
  4300 Zakup usług pozostałych 369  
    Razem 143.632,01 143.632,01

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2019 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.05.2019 15:18 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
31.05.2019 15:18 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
31.05.2019 15:16 Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
19.04.2019 11:27 Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
19.04.2019 11:26 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)