Uchwała Nr 71/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości

­

Uchwała Nr 71/XII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia:

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną we wsi Cewków gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 7736/9 o pow. 0,0631 ha na rzecz ...............................................*.

§ 2.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 71/XII/2019
z dnia 21.06.2019r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagospodarowania przestrzennego
1. KW PR1L/00027793/2 7736/9 0,0631 w. Cewków przy drodze powiatowej tereny mieszkaniowo usługowe z lokalnymi dogęszczeniami

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię i nazwisko nabywcy

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 71/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2019 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.07.2019 10:23 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)