Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

­

Zarządzenie Nr 80/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 2376-23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) -

zarządzam

§ 1

1. Wprowadzam wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Pracownikowi przysługuje w zamian za przydział odzieży i obuwia roboczego ekwiwalent pieniężny, w razie gdy:
a) nie przydzielono mu przysługującej odzieży i obuwia,
b) zatrudniony jest na stanowisku, które znajduje się w wykazie obejmującym stanowiska, na których może być używana przez pracowników, za ich zgodą własna odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) ekwiwalent jest wypłacany tylko za odzież i obuwie robocze za okresy, w których przysługuje, w wysokości uwzględniającej ceny obuwia i odzieży roboczej,
d) obliczanie ekwiwalentu następuje w terminie do końca rn-c stycznia każdego roku kalendarzowego na rok bieżący zgodnie z okresem użytkowania określonym w zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 30.09. 2019r.,
e) okres użytkowania odzieży roboczej i obuwia roboczego liczy się od dnia faktycznego wydania. Po upływie okresu użytkowania przechodzą one na własność pracownika.
3. Za czynności związane z praniem odzieży przysługuje ekwiwalent, który wypłacany jest w wysokości 0,5 % najniższego wynagrodzenia w skali miesiąca na koniec m-ca grudnia każdego roku lub po ustaniu stosunku pracy z pracownikiem.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 23/2003 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 14 sierpnia 2003r. w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.10.2019 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.10.2019 13:32 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.10.2019 13:28 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)