(utraciła moc uchwałą nr 172/XXXVI/2020) (zmieniona uchwałami nr 134/XXIV/2020, 140/XXV/2020, 142/XXVI/2020 i 144/XXVII/2020) Uchwała Nr 115/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok

­

(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 172/XXXVI/2020)
(Uchwała zmieniona uchwałami 134/XXIV/2020, 140/XXV/2020, 142/XXVI/2020 i 144/XXVII/2020)

Uchwała Nr 115/XXI/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
2) zawieranych na czas określony do kwoty 4.000.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.200.000 zł.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 31/V/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:(utraciła moc uchwałą nr 172/XXXVI/2020) (zmieniona uchwałami nr 134/XXIV/2020, 140/XXV/2020, 142/XXVI/2020 i 144/XXVII/2020) Uchwała Nr 115/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2020 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.01.2021 14:58 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
07.01.2021 14:51 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
07.01.2020 13:06 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)