Zarządzenie Nr 109/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

­

Zarządzenie Nr 109/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 16.697,61 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 831,02 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 150 zł
c) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 8.274,99 zł
d) w dziale "Rodzina" na kwotę 7.441,60 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 109/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 grudnia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 831,02 831,02
  75011 Urzędy wojewódzkie 811,02 811,02
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 811,02  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   350,25
  4300 Zakup usług pozostałych   307,57
  4410 Podróże służbowe krajowe   153,20
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 20
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   20
  4300 Zakup usług pozostałych 20  
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 150
  75412 Ochotnicze straże pożarne 150 150
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   150
3. 852 Pomoc społeczna 8.274,99 8.274,99
  85202 Domy pomocy społecznej 4.889,76  
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4.889,76  
  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   2.454
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   454
  4410 Podróże służbowe krajowe   600
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1.400
  85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   650
  3110 Świadczenia społeczne   650
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.235,23 5.170,99
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 102  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   2.013,10
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.131,97
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   1.086,24
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   880
  4300 Zakup usług pozostałych 971,13  
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 121,33  
  4430 Różne opłaty i składki 1.040,77  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   59,68
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1.150  
  3110 Świadczenia społeczne 1.150  
4. 855 Rodzina 7.441,60 7.441,60
  85501 Świadczenie wychowawcze 2.476 2.476
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33  
  3110 Świadczenia społeczne 1.869  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   388,40
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   833,74
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   338,37
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   814,78
  4300 Zakup usług pozostałych 574  
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   50,54
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   50,17
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.927,14 4.927,14
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   20
  3110 Świadczenia społeczne   942,97
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.569,07  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   558,46
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 352,78  
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   54,29
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30,29  
  4260 Zakup energii   800
  4300 Zakup usług pozostałych 1.975  
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   500
  4410 Podróże służbowe krajowe   86,33
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   935,97
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1.029,12
  85504 Wspieranie rodziny 38.46 38.46
    Zadania zlecone 26,50 26,50
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   26,50
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26,50  
    Zadania własne 11,96 11,96
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11,96  
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   11,96
    Razem 16.697,61 16.697,61

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 109/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2020 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.02.2020 14:19 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
12.02.2020 14:19 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
12.02.2020 14:17 Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
10.02.2020 13:50 Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
10.02.2020 13:50 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)