Uchwała Nr 155/XXXI/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

­

Uchwała Nr 155/XXXI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 325.665 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 29.665 zł
b) dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na zakup sprzętu do zdalnego nauczania "Zdalna Szkoła+" - 55.000 zł
c) dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem dla OSP Ułazów - 225.000 zł
d) zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych z odsetkami - 11.000 zł
e) zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - 5.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 55.OOO zł, z następujących źródeł:
a) dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na zakup sprzętu do zdalnego nauczania "Zdalna Szkoła+" - 55.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 467.665 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem dla OSP Ułazów - 250.000 zł
b) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 29.665 zł
c) zakup komputerów przenośnych do nauki zdalnej - 55.000 zł
d) zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych z odsetkami - 10.000 zł
e) zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych - 6.000 zł
f) rozgraniczenie działek w Cewkowie - 4.000 zł
g) wykonanie ogrodzenia PSZOK w Starym Dzikowie - 23.000 zł
h) budowę parkingu w Nowym Dzikowie - 35.000 zł
i) zadanie „Przebudowa drogi gminnej "za cmentarzem" w Starym Dzikowie - 55.000 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 197.000 zł przeznaczone na:
a) zakup komputerów przenośnych do nauki zdalnej - 55.000 zł
b) remonty dróg gminnych - 4.000 zł
c) zadanie "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105009R ulica Kusocińskiego w miejscowości Stary Dzików" - 60.000 zł
d) zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - 23.000 zł
e) zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 105267R ulica Kopernika w miejscowości Stary Dzików" - 55.000 zł
6. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
7. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Moszczanica wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2020 roku
- zmienia się nazwę zadania "zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól" na "zakup kruszywa wraz z rozplantowaniem na wygonach"
- zmniejsza się wydatki w zadaniu "usługi koparką" - 7.620,50 zł
- zwiększa się wydatki w zadaniu "zakup kruszywa wraz z rozplantowaniem na wygonach" o kwotę 6.620,50 zł
- wprowadza się zadanie "utrzymanie zieleni" - 1.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 155/XXXI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 2 września 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 225.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 225.000
  6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 225.000
2. 801 Oświata i wychowanie 55.000
  80101 Szkoły podstawowe 55.000
  2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatmości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 55.000
3. 855 Rodzina 16.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 11.000
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10.000
  0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.000
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.000
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.665
  90026 Pozostałe działania zwiążane z gospodarką odpadami 29.665
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 29.665
    Razem zwiększenia 325.665
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 55.000
  75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 55.000
  2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 55.000
    Razem zmniejszenia 55.000
 
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 155/XXXI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 2 września 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 96.620,50
  60016 Drogi publiczne gminne 90.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- fundusz sołecki wsi Moszczanica
90.000
  60017 Drogi wewnętrzne 6.620,50
  4300 Zakup usług pozostałych 6.620,50
2. 710 Działalność usługowa 4.000
  71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4.000
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 250.000
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000
4. 801 Oświata i wychowanie 55.000
  80195 Pozostała działalność 55.000
  4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 55.000
5. 855 Rodzina 16.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 10.000
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9.000
  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.000
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.000
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000
  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.000
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53.665
  90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 23.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.000
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.000
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000
  90026 Pozostałe działania zwiążane z gospodarką odpadami 29.665
  4300 Zakup usług pozostałych 29.665
    Razem zwiększenia 475.285,50
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 126.620,50
  60016 Drogi publiczne gminne 119.000
  4270 Zakup usług remontowych 4.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- fundusz sołecki wsi Moszczanica
115.000
  60017 Drogi wewnętrzne 7.620,50
  4300 Zakup usług pozostałych 7.620,50
2. 750 Administracja publiczna 55.000
  75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 55.000
  4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 55.000
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.000
  90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 23.000
  4300 Zakup usług pozostałych 23.000
    Razem zmniejszenia 197.000

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 155/XXXI/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.09.2020 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.09.2020 14:14 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)