Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. : "Stacja bazowa telefonii komórkowej nr LBC7102B wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą i kanalizacją kablową" na działce nr 172 w sąsiedztwie działek: 171; 173; 718/1; 777/1; obr. 0004 Nowy Dzików

­

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2022 poz. 2000 z póź. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

zawiadamiam

że z dniem 13.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. : "Stacja bazowa telefonii komórkowej nr LBC7102B wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą i kanalizacją kablową" na działce nr 172 w sąsiedztwie działek: 171; 173; 718/1; 777/1; obr. 0004 Nowy Dzików.

Informuję, o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, pok. 7 w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości gdzie jest planowane przedsięwzięcie oraz w urzędzie gminy. Dodatkowo informacja o zawiadomieniu została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.


                                                                                                              WÓJT GMINY

                                                                                                           Tomasz Jabłoński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. : "Stacja bazowa telefonii komórkowej nr LBC7102B wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą i kanalizacją kablową" na działce nr 172 w sąsiedztwie działek: 171; 173; 718/1; 777/1; obr. 0004 Nowy Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2023 14:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.04.2023 14:36 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)