Uchwała Nr 251/XXXV/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

­

Uchwała Nr 251/XXXV/2006

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 25 października 2006 r.

 

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przyjmuje się przedstawione przez wójta i zaopiniowane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Starym Dzikowie wyniki analiz i ocen dotyczących aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzików uchwalonego Uchwałą nr 194/XXVII/98 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 17 czerwca 1998 r.
  2. Stwierdza się aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymienionego w ust. 1. w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz do przepisów odrębnych i w odniesieniu do potrzeb rozwoju gminy za wyjątkiem problematyki zawartej w ustaleniach art. 10 ust.2. pkty: 8, 9 i 13. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. uznaje się potrzebę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzików w zakresie problematyki:
    1)     obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
    2)      obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
    3)      obszarów pomników zagłady i ich stref ochronnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 199 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. nr 41 poz. 412 z 1999 r. oraz z 2002 r. nr 113 poz. 984 i nr 153 poz.1271). 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 251/XXXV/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2006 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.03.2011 13:36 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
08.12.2006 14:42 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)