x 
Drukuj
Zbigniew Broź 17.05.2007 08:44

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wydaniu decyzji o środowiskowych...

­OŚ-7624-1/07

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), mieszkańców gminy o wszczęciu w dniu 27 kwietnia 2007 r. na wniosek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Odział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku ze zmianą koncesji na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych
w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniach z następującymi organami:
-    Starosty Lubaczowskiego,
-    Ministra Środowiska.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Z treścią wniosku można zapoznać się w pok. 10 Urzędu Gminy w Starym Dzikowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości  poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu.

                                                                                                       WÓJT GMINY
                                                                                                        Aniela Hulak

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wydaniu decyzji o środowiskowych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.05.2007 08:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.05.2007 08:48 Edycja dokumentu - formatowanie tkstu (Zbigniew Broź)