Deklaracja Dostępności

­

Gmina Stary Dzików zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Stary Dzików pod adresem stary-dzikow.bip.info.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu,
  • nie wszystkie elementy graficzne posiadają tekst alternatywny,
  • część plików zamieszczanych na stronie (najczęściej w formacie DOC i PDF) nie jest dostępnych cyfrowo,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Broź, zbroz@starydzikow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 631-80-50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Starym Dzikowie posiada dwa wejścia. Przed obydwoma wejściami są schody i nie ma udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami, nie ma obszarów kontroli.

Budynek Urzędu składa się z parteru i dwóch pięter. Nie jest wyposażony jest w windę.

Nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma pętli indukcyjnych. Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Schody są wyposażone w oznaczenia kontrastowe.

Przed budynkiem Urzędu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Na chwilę obecną w Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.