Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2018 10:37 Uchwała Nr 242/LIX/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
15.11.2018 10:32 (utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) Uchwała Nr 241/LIX/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
15.11.2018 09:43 Uchwała Nr 240/LIX/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
06.11.2018 14:50 Uchwała Nr 239/LVIII/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików na czas nieoznaczony
06.11.2018 14:39 Uchwała Nr 238/LVIII/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 248/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Zespole Szkół w Cewkowie i Zespole Szkół w Starym Dzikowie prowadzonych przez Gminę Stary Dzików
06.11.2018 14:33 Uchwała Nr 237/LVIII/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
06.11.2018 13:09 Uchwała Nr 236/LVIII/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
04.10.2018 14:32 (utraciła moc Uchwałą 312/LXIV/2022) Uchwała Nr 235/LVII/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stary Dzików
04.10.2018 14:20 Uchwała Nr 234/LVII/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania na terenie Gminy Stary Dzików
04.10.2018 14:15 Uchwała Nr 233/LVII/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
04.10.2018 13:51 Uchwała Nr 232/LVII/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
04.10.2018 13:27 Uchwała Nr 231/LVII/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
05.09.2018 13:22 Uchwała Nr 230/LVI/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
05.09.2018 13:12 Uchwała Nr 229/LVI/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości
05.09.2018 13:08 Uchwała Nr 228/LVI/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
05.09.2018 12:25 Uchwala Nr 227/LVI/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 207/LI/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
25.07.2018 09:23 Uchwala Nr 226/LV/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 214/LIII/2018 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
25.07.2018 09:17 (utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) Uchwała Nr 225/LV/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
25.07.2018 09:04 Uchwała Nr 224/LV/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
09.07.2018 12:42 Uchwała Nr 223/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stary Dzików
09.07.2018 12:41 Uchwała Nr 222/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
09.07.2018 12:30 (utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) Uchwała Nr 221/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
09.07.2018 12:21 Uchwała Nr 220/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
09.07.2018 12:15 Uchwała Nr 219/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
09.07.2018 12:05 Uchwała Nr 218/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzików absolutorium za rok 2017
09.07.2018 12:04 Uchwała Nr 217/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Dzików oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stary Dzików za rok 2017
15.06.2018 13:15 Uchwała Nr 216/LIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania organowi regulacyjnemu
15.06.2018 13:02 Uchwała Nr 215/LIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Dzików
15.06.2018 12:59 Uchwała Nr 214/LIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
15.06.2018 12:30 (utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) Uchwała Nr 213/LIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
15.06.2018 12:18 Uchwała Nr 212/LIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 dotyczących realizacji projektu pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
14.06.2018 13:18 (utraciła moc w uchwale nr 117/XXI/2019) Uchwała Nr 211/LIII/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
07.05.2018 14:04 Uchwała Nr 210/LII/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
10.04.2018 10:29 Uchwała Nr 209/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
10.04.2018 10:09 (utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) Uchwała Nr 208/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
10.04.2018 10:00 Uchwala Nr 207/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
10.04.2018 09:30 Uchwała Nr 206/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
16.03.2018 13:03 Uchwała Nr 205/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
16.03.2018 13:02 Uchwała Nr 204/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
16.03.2018 12:52 Uchwała Nr 203/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
16.03.2018 12:44 Uchwała Nr 202/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
16.03.2018 12:42 Uchwała Nr 201/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Poronin
16.03.2018 12:33 (utraciła moc uchwałą nr 352/LXX/2023) Uchwała Nr 200/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
16.03.2018 12:16 Uchwała Nr 199/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości
16.03.2018 12:04 Uchwała Nr 198/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
16.03.2018 12:02 Uchwała Nr 197/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
16.03.2018 12:00 (utraciła moc w uchwale nr 43/VII/2019) Uchwała Nr 196/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
14.02.2018 08:48 Uchwała Nr 195/XLIX/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
13.02.2018 15:13 (utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) Uchwała Nr 194/XLIX/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
13.02.2018 14:49 Uchwała Nr 193/XLIX/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

1 2 następna