Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2021 08:51 Uchwała Nr 180/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 r.
12.01.2021 08:36 (załącznik nr 2 zmieniony Uchwałą 233/XLVIII/2021) Uchwała Nr 179/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 r.
12.01.2021 08:25 Uchwała Nr 178/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gmina Stary Dzików, położonych w miejscowości Ułazów na okres 10 lat
12.01.2021 08:05 Uchwała Nr 177/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 10 lat
12.01.2021 07:55 (uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 176/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie filia w Ułazowie
12.01.2021 07:49 Uchwała Nr 175/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
08.01.2021 11:47 Uchwała Nr 174/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
08.01.2021 10:40 Uchwała Nr 173/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2021 rok
07.01.2021 14:35 (utraciła moc Uchwałą 250/LI/2021) (uchwała zmieniona Uchwałami 187/XXXIX/2021, 195/XL/2021 i 203/XLI/2021) Uchwała Nr 172/XXXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2021 rok
11.12.2020 15:21 Uchwała Nr 171/XXXV/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego
11.12.2020 15:17 Uchwała Nr 170/XXXV/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
03.12.2020 13:47 (uchwała zmieniona Uchwałą 238/XLIX/2021) Uchwała Nr 169/XXXIV/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
03.12.2020 13:34 (uchwała zmieniona Uchwałą 237/XLIX/2021) Uchwała Nr 168/XXXIV/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.12.2020 13:13 (uchwała zmieniona Uchwałami 168/LVI/2022 i 391/LXXVIII/2023) Uchwała Nr 167/XXXIV/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych
03.12.2020 13:05 (uchwała zmieniona uchwałami 358/LXXI/2023 i 366/LXXII/2023) Uchwała Nr 166/XXXIV/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
03.12.2020 12:26 Uchwała Nr 165/XXXIV/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą miejską Przemyśl
03.12.2020 09:52 Uchwała Nr 164/XXXIV/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok oraz zmian w Uchwale Nr 159/XXXIII/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 r.
20.11.2020 11:10 Uchwała Nr 163/XXXIII/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
20.11.2020 10:57 (utraciła moc uchwałą nr 232/XLVIII/2021) Uchwała Nr 162/XXXIII/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
20.11.2020 10:42 (utraciła moc uchwałą nr 229/XLVIII/2021) Uchwała Nr 161/XXXIII/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
20.11.2020 09:49 Uchwała Nr 160/XXXIII/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stary Dzików
18.11.2020 15:05 Uchwała Nr 159/XXXIII/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
09.10.2020 14:27 Uchwała Nr 158/XXXII/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików, na rok szkolny 2020/2021
09.10.2020 14:22 Uchwała Nr 157/XXXII/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
10.09.2020 14:22 Uchwała Nr 156/XXXI/2020 z dnia 2 września 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.09.2020 14:14 Uchwała Nr 155/XXXI/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
10.09.2020 13:56 Uchwała Nr 154/XXXI/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 153/XXX/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
10.09.2020 13:44 (uchylona uchwałą nr 154/XXXI/2020) Uchwała Nr 153/XXX/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
10.09.2020 12:41 (uchylona uchwałą nr 156/XXXI/2020) Uchwała Nr 152/XXX/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.09.2020 12:02 (uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 151/XXX/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
16.07.2020 13:45 Uchwała Nr 150/XXIX/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
29.06.2020 10:24 Uchwała Nr 149/XXVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
29.06.2020 09:50 Uchwała Nr 148/XXVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2019 rok
29.06.2020 09:45 Uchwała Nr 147/XXVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
29.06.2020 09:42 Uchwała Nr 146/XXVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stary Dzików
01.06.2020 14:27 Uchwała Nr 145/XXVII/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
01.06.2020 13:54 (utraciła moc Uchwałą 172/XXXVI/2020) Uchwała Nr 144/XXVII/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
08.05.2020 09:46 Uchwała Nr 143/XXVI/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
08.05.2020 08:46 (utraciła moc Uchwałą 172/XXXVI/2020) Uchwała Nr 142/XXVI/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
31.03.2020 13:15 Uchwała Nr 141/XXV/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
31.03.2020 12:19 (utraciła moc Uchwałą 172/XXXVI/2020) Uchwała Nr 140/XXV/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
26.03.2020 12:08 (utraciła moc Uchwałą 182/XXXVIII/2021) Uchwała Nr 139/XXV/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
26.03.2020 11:41 Uchwała Nr 138/XXV/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie i Szkole Podstawowej w Cewkowie
04.03.2020 11:25 Uchwała Nr 137/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
04.03.2020 11:22 Uchwała Nr 136/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików
04.03.2020 11:07 Uchwała Nr 135/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
04.03.2020 10:07 (utraciła moc Uchwałą 172/XXXVI/2020) Uchwała Nr 134/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
04.03.2020 09:37 (uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 133/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
04.03.2020 09:32 Uchwała Nr 132/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cewkowie poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Cewkowie filia w Moszczanicy
01.02.2020 22:33 Uchwała Nr 131/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktów Przedszkolnych

1 2 następna