Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2021 16:35 Zarządzenie Nr 112/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików uprawnień do zaciągania zobowiązań
04.09.2021 16:33 Zarządzenie Nr 111/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.09.2021 16:26 Zarządzenie Nr 110/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
29.08.2021 23:06 Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Stary Dzików na 2021 rok
29.08.2021 22:39 Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
29.08.2021 22:29 Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.01.2021 13:45 Zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego drogi gminnej "Do leśniczówki" na dz. ewid. nr 769/1, w miejscowości Nowy Dzików w km 0+000 - 0+420
05.01.2021 13:42 Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.01.2021 13:25 Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
05.01.2021 13:10 Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.01.2021 10:25 Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
05.01.2021 10:22 Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
05.01.2021 10:11 Zarządzenie Nr 100a/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2012 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 22 października 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz powołania stałej Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
05.01.2021 10:10 Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
05.01.2021 10:09 Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
05.01.2021 10:08 Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
05.01.2021 10:07 Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
05.01.2021 10:06 Zarządzenie Nr 96/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
05.01.2021 10:05 Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Gminy Stary Dzików
05.01.2021 10:00 Zarządzenie Nr 94/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.01.2021 09:57 Zarządzenie Nr 93/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.01.2021 15:00 Zarządzenie Nr 92/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.01.2021 14:03 Zarządzenie Nr 91/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.01.2021 12:55 Zarządzenie Nr 90a/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.01.2021 12:54 Zarządzenie Nr 90/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Starym Dzikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików
31.12.2020 12:04 Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
31.12.2020 11:51 Zarządzenie Nr 88/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
31.12.2020 11:46 Zarządzenie Nr 87a/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
28.12.2020 13:44 Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
23.12.2020 14:47 Zarządzenie Nr 86/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
23.12.2020 14:45 Zarządzenie Nr 85a/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
23.12.2020 14:44 Zarządzenie Nr 85/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
23.12.2020 14:30 Zarządzenie Nr 84/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
23.12.2020 13:58 Zarządzenie Nr 83/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
23.12.2020 13:39 Zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
23.12.2020 13:35 Zarządzenie Nr 81/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
23.12.2020 12:00 Zarządzenie Nr 80/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
23.12.2020 10:43 Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
23.12.2020 09:51 Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Stary Dzików
22.12.2020 15:14 Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie odwołania i powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
22.12.2020 14:33 Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
22.12.2020 14:26 Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
22.12.2020 14:13 Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
22.12.2020 13:58 Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
22.12.2020 13:35 Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
22.12.2020 13:30 Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
22.12.2020 13:25 Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
22.12.2020 11:04 Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Stary Dzików w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
22.12.2020 10:57 Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
21.12.2020 15:17 Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

1 2 3 następna