Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2021 22:12 (uchwała zmieniona uchwałą 414/LXXXIV/2023) Uchwała Nr 255/LI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Stary Dzików oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
30.12.2021 22:04 Uchwała Nr 254/LI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021 dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie"
30.12.2021 22:01 Uchwała Nr 253/LI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021 dotyczących realizacji zadania pn. "Laboratoria przyszłości"
30.12.2021 21:56 Uchwała Nr 252/LI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 219/XLV/2021 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Regionalnemu Towarzystwu Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie
30.12.2021 21:50 Uchwała Nr 251/LI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
30.12.2021 20:25 (utraciła z dniem 01.01.2023 moc uchwałą nr 338/LXVIII/2022) (uchwała zmieniona uchwałami 258/LII/2022, 269/LVI/2022, 275/LVII/2022, 281/LVIII/2022, 286/LIX/2022, 296/LX/2022, 302/LXII/2022, 307/LXIII/2022 i 308/LXIV/2022) Uchwała Nr 250/LI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2022 rok
30.12.2021 19:49 Uchwała Nr 249/LI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2022 rok
30.12.2021 19:42 Uchwała Nr 248/LI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Stary Dzików
30.12.2021 19:23 (uchwała częściowo unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 247/LI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie gminy Stary Dzików
30.12.2021 19:09 (uchwała zmieniona Uchwałą 299/LX/2022) Uchwała Nr 246/LI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
30.12.2021 18:49 Uchwała Nr 245/LI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
01.12.2021 14:41 Uchwała Nr 244/L/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
30.11.2021 11:20 (uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 243/XLIX/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Stary Dzików oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
30.11.2021 11:00 Uchwała Nr 242/XLIX/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
29.11.2021 15:15 Uchwała Nr 241/XLIX/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
29.11.2021 14:56 Uchwała Nr 240/XLIX/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
29.11.2021 14:24 Uchwała Nr 239/XLIX/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
29.11.2021 14:06 Uchwała Nr 238/XLIX/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 169/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
29.11.2021 14:04 Uchwała Nr 237/XLIX/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 168/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.11.2021 13:51 Uchwała Nr 236/XLIX/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Dzików
03.11.2021 12:56 (uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 235/XLVIII/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania niektórych należności wynikających z umów handlowych
03.11.2021 12:50 (uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 234/XLVIII/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
03.11.2021 12:39 Uchwała Nr 233/XLVIII/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXXVI/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 r.
03.11.2021 11:19 (utraciła z dniem 01.01.2023 moc uchwałą nr 318/LXVI/2022) Uchwała Nr 232/XLVIII/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
03.11.2021 11:15 (utraciła z dniem 01.01.2023 moc uchwałą nr 317/LXVI/2022) Uchwała Nr 231/XLVIII/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
03.11.2021 10:45 (uchylona z dniem 01.01.2023 uchwałą nr 315/LXVI/2022) Uchwała Nr 230/XLVIII/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
03.11.2021 10:21 (utraciła z dniem 01.01.2023 moc uchwałą nr 216/LXVI/2022) Uchwała Nr 229/XLVIII/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
03.11.2021 10:17 Uchwała Nr 228/XLVIII/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
03.11.2021 10:03 Uchwała Nr 227/XLVIII/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
07.10.2021 09:35 Uchwała Nr 226/XLVII/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030
07.10.2021 09:30 Uchwała Nr 225/XLVII/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
07.10.2021 08:56 Uchwała Nr 224/XLVII/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
27.08.2021 12:25 Uchwała Nr 223/XLVI/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
26.08.2021 18:35 (utraciła moc uchwałą nr 280/LVII/2022) Uchwała Nr 222/XLVI/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Stary Dzików
26.08.2021 18:14 Uchwała Nr 221/XLVI/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
26.08.2021 15:12 Uchwała Nr 220/XLVI/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na trenie Gminy Stary Dzików
04.08.2021 15:17 (uchwała zmieniona uchwałą 252/LI/2021) Uchwała Nr 219/XLV/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Regionalnemu Towarzystwu Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie
04.08.2021 15:12 Uchwała Nr 218/XLV/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
04.08.2021 14:34 Uchwała Nr 217/XLV/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
04.08.2021 14:23 Uchwała Nr 216/XLV/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików na rok szkolny 2021/2022
04.08.2021 14:10 Uchwała Nr 215/XLV/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
09.07.2021 11:46 Uchwała Nr 214/XLIV/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 212/XLIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
09.07.2021 11:30 Uchwała Nr 213/XLIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
09.07.2021 11:22 Uchwała Nr 212/XLIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
09.07.2021 10:25 Uchwała Nr 211/XLIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2020 rok
09.07.2021 10:20 Uchwała Nr 210/XLIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
09.07.2021 10:17 Uchwała Nr 209/XLIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stary Dzików
02.06.2021 13:45 Uchwała Nr 208/XLII/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
02.06.2021 13:33 (utraciła moc Uchwałą 274/LVI/2022) Uchwała Nr 207/XLI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stary Dzików uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
02.06.2021 13:30 Uchwała Nr 206/XLI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gmina Stary Dzików, położonych w miejscowości Stary Dzików na okres 10 lat

1 2 następna