Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2022 13:19 Zarządzenie Nr 144/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85a/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 28 października 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
16.03.2022 15:10 Zarządzenie Nr 143/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
14.03.2022 14:11 Zarządzenie Nr 142/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików uprawnień do zaciągania zobowiązań
14.03.2022 14:07 Zarządzenie Nr 141/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022
14.03.2022 13:27 Zarządzenie Nr 140/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych
14.03.2022 13:06 Zarządzenie Nr 139/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
14.03.2022 12:49 Zarządzenie Nr 138/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Gminy Stary Dzików
14.03.2022 11:59 Zarządzenie Nr 137/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
14.03.2022 11:05 Zarządzenie Nr 136/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów związanych z realizacją projektu "Laboratoria przyszłości" w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11.03.2022 14:07 Zarządzenie Nr 135/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
11.03.2022 12:36 Zarządzenie Nr 134/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
10.03.2022 15:23 Zarządzenie Nr 133/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.03.2022 14:49 Zarządzenie Nr 132/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
10.03.2022 13:29 Zarządzenie Nr 131/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
16.12.2021 09:07 Zarządzenie Nr 130/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
16.12.2021 09:06 Zarządzenie Nr 129/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
16.12.2021 09:05 Zarządzenie Nr 128/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
16.12.2021 09:04 Zarządzenie Nr 127/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
16.12.2021 09:03 Zarządzenie Nr 126/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
16.12.2021 09:02 Zarządzenie Nr 125/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
16.12.2021 09:01 Zarządzenie Nr 124/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu pn. "Laboratoria przyszłości" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
16.12.2021 09:00 Zarządzenie Nr 123/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
09.12.2021 09:44 Zarządzenie Nr 122/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
09.12.2021 09:36 Zarządzenie Nr 121/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
09.12.2021 09:10 Zarządzenie Nr 120/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
09.12.2021 09:09 Zarządzenie Nr 119/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
09.12.2021 09:07 Zarządzenie Nr 118/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
09.12.2021 09:02 Zarządzenie Nr 117/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
08.12.2021 14:01 Zarządzenie Nr 116/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
08.12.2021 13:26 Zarządzenie Nr 115/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. "PATROL-21"
08.12.2021 12:21 Zarządzenie Nr 114/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
08.12.2021 12:15 Zarządzenie Nr 113/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Starym Dzikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików
08.12.2021 12:03 Zarządzenie Nr 112/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
08.12.2021 11:24 Zarządzenie Nr 111/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
08.12.2021 10:42 Zarządzenie Nr 110/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
06.12.2021 15:14 Zarządzenie Nr 109/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
02.12.2021 15:21 Zarządzenie Nr 108/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
02.12.2021 15:16 Zarządzenie Nr 107/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Remont drogi dz. ewid. nr 769/1 "Do leśniczówki" w km 0+420 - 0+940 w miejscowości Nowy Dzików"
02.12.2021 15:07 Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
02.12.2021 15:00 Zarządzenie Nr 105/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
02.12.2021 14:38 Zarządzenie Nr 104/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
02.12.2021 09:49 Zarządzenie Nr 103/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
02.12.2021 09:47 Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego
02.12.2021 09:44 Zarządzenie Nr 101/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
02.12.2021 09:40 Zarządzenie Nr 100/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wdrożenia analizy ryzyka w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
02.12.2021 09:08 Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
30.11.2021 14:58 Zarządzenie Nr 98/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji majątku będącego własnością Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
30.11.2021 14:55 Zarządzenie Nr 97/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
30.11.2021 12:39 Zarządzenie Nr 96/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"
30.11.2021 12:04 Zarządzenie Nr 95/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

1 2 3 następna