Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2023 20:47 Uchwała Nr 386/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
30.06.2023 20:32 Uchwała Nr 385/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie
30.06.2023 14:17 Uchwała Nr 384/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2022 rok
30.06.2023 14:15 Uchwała Nr 383/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
30.06.2023 14:14 Uchwała Nr 382/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stary Dzików
16.06.2023 19:56 (utraciła moc uchwałą nr 425/LXXXV/2023) (uchwała zmieniona uchwałą 388/LXXVII/2023) Uchwała Nr 381/LXXVI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
16.06.2023 19:50 Uchwała Nr 380/LXXVI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
16.06.2023 19:48 Uchwała Nr 379/LXXVI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Stary Dzików na okres 10 lat
16.06.2023 19:44 (uchwała zmieniona uchwałami 387/LXXVII/2023 i 390/LXXVIII/2023) Uchwała Nr 378/LXXVI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
07.06.2023 15:49 Uchwała Nr 377/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Nowy Dzików na okres 10 lat
07.06.2023 15:42 Uchwała Nr 376/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 367/LXXIII/2023 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
07.06.2023 15:39 (uchwała uchylona uchwałą 424/LXXXV/2023) Uchwała Nr 375/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Regionalnemu Towarzystwu Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie
07.06.2023 15:33 Uchwała Nr 374/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
07.06.2023 15:25 Uchwała Nr 373/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
07.06.2023 14:37 Uchwała Nr 372/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Dzików w latach 2023-2031
17.05.2023 13:22 Uchwała Nr 371/LXXIV/2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
17.05.2023 13:16 (utraciła moc uchwałą nr 415/LXXXIV/2023) Uchwała Nr 370/LXXIV/2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Stary Dzików
28.04.2023 11:14 Uchwała Nr 369/LXXIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 100/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.04.2023 11:01 (utraciła moc uchwałą nr 370/LXXIV/2023) Uchwała Nr 368/LXXIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Stary Dzików
28.04.2023 10:50 (uchwała zmieniona uchwałą nr 376/LXXV/2023) Uchwała Nr 367/LXXIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
13.04.2023 19:07 Uchwała Nr 366/LXXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwalę Nr 166/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
13.04.2023 19:04 Uchwała Nr 365/LXXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
13.04.2023 19:02 Uchwała Nr 364/LXXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
13.04.2023 18:56 Uchwała Nr 363/LXXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
13.04.2023 18:49 Uchwała Nr 362/LXXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
04.04.2023 20:38 Uchwała Nr 361/LXXI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie potwierdzenie statusu języka polskiego jako jedynego urzędowego w Polsce
04.04.2023 20:28 Uchwała Nr 360/LXXI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
04.04.2023 20:22 (utraciła moc uchwałą nr 369/LXXIII/2023) Uchwała Nr 359/LXXI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 100/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.04.2023 20:03 Uchwała Nr 358/LXXI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 166/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
04.04.2023 15:16 Uchwała Nr 357/LXXI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
04.04.2023 15:11 Uchwała Nr 356/LXXI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
24.02.2023 15:01 Uchwała Nr 355/LXX/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Cewków na okres 10 lat
24.02.2023 14:56 Uchwała Nr 354/LXX/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 336/LXVIII/2022 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 grudnia 2022 r. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023
24.02.2023 14:45 Uchwała Nr 353/LXX/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 335/LXVIII/2022 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
24.02.2023 14:32 Uchwała Nr 352/LXX/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
24.02.2023 14:23 Uchwała Nr 351/LXX/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
24.02.2023 14:13 Uchwała Nr 350/LXX/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
24.02.2023 14:08 Uchwała Nr 349/LXX/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
28.01.2023 13:13 Uchwała Nr 348/LXIX/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików w 2023 roku
28.01.2023 13:01 Uchwała Nr 347/LXIX/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Wspólny Rozwój" na lata 2022-2030
28.01.2023 12:54 (utraciła moc uchwałą nr 412/LXXXIV/2023) Uchwała Nr 346/LXIX/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
28.01.2023 12:48 (utraciła moc uchwałą nr 411/LXXXIV/2023) Uchwała Nr 345/LXIX/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
28.01.2023 12:47 Uchwała Nr 344/LXIX/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gmina Stary Dzików, położonych w miejscowości Stary Dzików i Ułazów na okres 10 lat
28.01.2023 12:42 Uchwała Nr 343/LXIX/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
28.01.2023 12:14 Uchwała Nr 342/LXIX/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2023 rok

poprzednia 1 2