Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2020 09:12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wstrzymaniu procedowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r."
20.10.2020 13:39 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Elektrowni Słonecznej „PV UŁAZÓW B” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działkach nr 830, 831 obręb Ułazów, gmina Stary Dzików"
13.10.2020 09:34 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
21.09.2020 13:24 Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Elektrowni Słonecznej „PV UŁAZÓW B” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działkach nr 830, 831 obręb Ułazów, gmina Stary Dzików"
09.09.2020 08:02 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa sprężarki gazu na Ośrodku Zbioru Gazu Dzików Kopalnia Gazu Ziemnego Lubaczów” - dla stron postępowania
09.09.2020 07:59 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa sprężarki gazu na Ośrodku Zbioru Gazu Dzików Kopalnia Gazu Ziemnego Lubaczów” - dla społeczeństwa
02.09.2020 12:07 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Elektrowni Słonecznej „PV UŁAZÓW A” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działkach nr 846, 847 obręb Ułazów, gmina Stary Dzików"
25.08.2020 12:53 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików-PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej”
04.08.2020 13:42 Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Elektrowni Słonecznej „PV UŁAZÓW A” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działkach nr 846, 847 obręb Ułazów, gmina Stary Dzików"
01.08.2020 07:38 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa sprężarki gazu na Ośrodku Zbioru Gazu Dzików Kopalnia Gazu Ziemnego Lubaczów"
30.07.2020 15:08 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików-PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej”
14.07.2020 12:50 Korekta obwieszczenia Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików-PGR Stary Dzików w km 0+000 - 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej"
08.07.2020 13:31 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików-PGR Stary Dzików w km 0+000 - 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej"
07.07.2020 10:37 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"
06.07.2020 19:17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa sprężarki gazu na Ośrodku Zbioru Gazu Dzików Kopalnia Gazu Ziemnego Lubaczów”
26.06.2020 08:19 Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.
22.05.2020 13:17 Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stary Dzików
21.05.2020 13:04 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Elektrowni Słonecznej „PV UŁAZÓW B” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działkach nr 830, 831 obręb Ułazów, gmina Stary Dzików"
21.05.2020 13:02 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa Elektrowni Słonecznej „PV UŁAZÓW A” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działkach nr 846, 847 obręb Ułazów, gmina Stary Dzików"
07.05.2020 14:52 Obwieszczenie w wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa dwóch odrębych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 563/1, 563/4, 566/1 w m. Nowy Dzików
07.05.2020 09:00 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „zabudowa sprężarki gazu na OZG Dzików – KGZ Lubaczów” na części działek 512/2 i 762/2 (droga publiczna gminna) oraz na działkach nr: 711/95 i 711/96 obr. 0004 Nowy Dzików oraz w sąsiedztwie działek nr: 711/106, 711/108, 711/112, 711/4, 711/81, 1434, 512/4
27.04.2020 12:36 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 563/1, 563/4, 566/1 w miejscowości Nowy Dzików
16.03.2020 12:28 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 563/1, 563/4, 566/1 w miejscowości Nowy Dzików
12.03.2020 14:36 Decyzja Wójta Gminy o zmianie decyzji znak GKiOś.6233.1.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
24.02.2020 12:56 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego do produkcji peletu ze słomy na budynek do produkcji mrożonek i liofilizatorów
12.02.2020 13:11 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 563/1, 563/4, 566/1 w miejscowości Nowy Dzików”
23.12.2019 12:37 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu
20.11.2019 09:22 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Szlakiem Potoku Dzikowskiego""
06.11.2019 07:45 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH180054
22.08.2019 21:32 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dzików na terenie działek nr ew. 551/1, 554/1
22.08.2019 21:30 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dzików na terenie działek nr ew. 564/2, 564/4, 565/2
15.07.2019 10:40 Obwieszczenie Ministra Energii o pozytywnym uzgodnieniu projektu zmiany koncesji na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Dzików" udzielonej na rzecz spółki PGNiG S.A.
10.07.2019 11:29 Decyzja zezwolenie na prowadzenie działaności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
01.03.2019 11:08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Dzików - strony postępowania
01.03.2019 11:05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Dzików - tablica ogłoszeń
25.02.2019 10:02 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegajace na odprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
06.12.2018 11:19 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realziacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Dzików
15.11.2018 10:44 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu nowego wydziału produkcji mrożonek i liofilizatorów w istniejącym Zakładzie Produkcyjnym Soków i Koncentratów Ekorodzina Sp. z o.o. w Starym Dzikowie
01.10.2018 12:32 Obwieszczenie o wystąpieniu w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Dzików
02.08.2018 12:31 Obwieszczenie o udostepnieniu zaktualizowanej dokumentacji dotyczącej planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn
11.06.2018 08:38 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni S-1, S-2 i S-3 oraz wprowadzenie ścieków technologicznych do cieku powierzchniowego "dopływ z Dzikowa Starego"
16.05.2018 10:46 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV kolidującej z projektowaną przebudową boiska piłkarskiego w miejscowości Cewków
19.04.2018 15:11 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu odwiertu Dzików-8 do zatłaczania wody złożowej w obrębie Ośrodka Zbioru Gazu Dzików
13.04.2018 13:03 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moszczanica AN-I"
28.03.2018 14:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. zabudowa sprężarek na Ośrodku Zbioru Gazu Wola Obszańska - Kopalnia Gazu Ziemnego Lubaczów
19.02.2018 10:52 Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne (Ukraina)
23.01.2018 14:31 Obwieszczenie o wniesieniu uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moszczanica AN-I”
15.11.2017 09:17 Obwieszczenie dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
09.05.2017 11:53 Obwieszczenie o planowanym przedsięwzięciu polegającym na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
19.04.2017 13:29 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna