Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2020 18:44 (utraciła moc uchwałą nr 158/XXXII/2020) Uchwała Nr 119/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików na rok szkolny 2019/2020
07.01.2020 18:30 Uchwała Nr 118/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych
07.01.2020 14:27 Uchwała Nr 117/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
07.01.2020 14:20 Uchwała Nr 116/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
07.01.2020 13:06 (utraciła moc uchwałą nr 172/XXXVI/2020) (zmieniona uchwałami nr 134/XXIV/2020, 140/XXV/2020, 142/XXVI/2020 i 144/XXVII/2020) Uchwała Nr 115/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok
07.01.2020 12:38 Uchwała Nr 114/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2020 rok
21.12.2019 19:48 Uchwała Nr 113/XX/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cewkowie poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Cewkowie filia w Moszczanicy
21.12.2019 19:36 (uchylona uchwałą nr 122/XXII/2020) Uchwała Nr 112/XX/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
19.12.2019 13:57 (uchylona uchwałą nr 120/XXII/2020) Uchwała Nr 111/XX/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności i opłaty ryczałtowej za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
19.12.2019 13:52 Uchwała Nr 110/XX/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
03.12.2019 11:13 (uchylona uchwałą nr 113/XX/2019) Uchwała Nr 109/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Moszczanicy podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Cewkowie
03.12.2019 11:04 (uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 108/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.12.2019 10:57 Uchwała Nr 107/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.12.2019 10:51 (uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 106/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
03.12.2019 10:41 Uchwała Nr 105/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
03.12.2019 10:32 Uchwała Nr 104/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości
03.12.2019 09:22 Uchwała Nr 103/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
03.12.2019 08:20 (utraciła moc Uchwałą 115/XXI/2019) Uchwała Nr 102/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
03.12.2019 08:08 Uchwała Nr 101/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
02.12.2019 15:03 Uchwała Nr 100/XIX/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2019-2023
06.11.2019 21:13 Uchwała Nr 99/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej
06.11.2019 21:02 (uchwała zmieniona Uchwałą 389/LXXVIII/2023) Uchwała Nr 98/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 204/L/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku nagród ze specjalnego funduszu za nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
06.11.2019 20:56 (uchylona uchwałą nr 105/XIX/2019) Uchwała Nr 97/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
06.11.2019 18:48 (uchylona uchwałą nr 107/XIX/2019) Uchwała Nr 96/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06.11.2019 12:58 (01.01.2022 r. traci moc uchwałą nr 231/XLVIII/2021) Uchwała Nr 95/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stary Dzików
06.11.2019 12:38 (utraciła moc uchwałą nr 162/XXXIII/2020) Uchwała Nr 94/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
06.11.2019 12:11 (utraciła moc uchwałą nr 161/XXXIII/2020) Uchwała Nr 93/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
06.11.2019 12:00 Uchwała Nr 92/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
06.11.2019 11:31 (utraciła moc w uchwale nr 101/XIX/2019) Uchwała Nr 91/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 związanych z realizacją projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
06.11.2019 10:50 Uchwała Nr 90/XVIII/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl
16.10.2019 12:38 Uchwała Nr 89/XVII/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 86/XVI/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
16.10.2019 12:34 Uchwała Nr 88/XVII/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105008R ulica boczna Cieszanowskiej za Bożnicą w miejscowości Stary Dzików"
10.10.2019 11:10 (utraciła moc uchwałą nr 160/XXXIII/2020) Uchwała Nr 87/XVI/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany wyznaczenia aglomeracji Stary Dzików
10.10.2019 11:07 Uchwała Nr 86/XVI/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
26.08.2019 13:02 Uchwała Nr 85/XV/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Stary Dzików ze związku międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"
26.08.2019 12:52 Uchwała Nr 84/XV/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
12.08.2019 12:14 (utraciła moc w uchwale nr 150/XXIX/2020) Uchwała Nr 83/XIV/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
12.08.2019 12:10 Uchwała Nr 82/XIV/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 80/XIII/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie ustalenia plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
01.07.2019 14:02 Uchwała Nr 81/XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przez Gminę Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Oleszyce
01.07.2019 13:57 (uchylona uchwałą nr 82/XIV/2019) Uchwała Nr 80/XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
01.07.2019 12:05 Uchwała Nr 79/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
01.07.2019 11:58 (utraciła moc Uchwałą 115/XXI/2019) Uchwała Nr 78/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
01.07.2019 11:25 Uchwała Nr 77/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego
01.07.2019 11:19 Uchwała Nr 76/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie gminy Stary Dzików w latach 2019-2021
01.07.2019 10:32 Uchwała Nr 75/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
01.07.2019 10:31 Uchwała Nr 74/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
01.07.2019 10:29 Uchwała Nr 73/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
01.07.2019 10:26 Uchwała Nr 72/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
01.07.2019 10:23 Uchwała Nr 71/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
01.07.2019 10:18 Uchwała Nr 70/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości

1 2 następna