Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2023 11:39 Uchwała Nr 403/LXXXII/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
03.10.2023 11:34 Uchwała Nr 402/LXXXII/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Stary Dzików w Lokalnej Grupie Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
03.10.2023 11:22 Uchwała Nr 401/LXXXII/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
03.10.2023 11:04 Uchwała Nr 400/LXXXII/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
18.09.2023 20:32 Uchwała Nr 399/LXXXI/2023 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
05.09.2023 15:14 (uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 398/LXXX/2023 z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wystąpienia do Powiatu Lubaczowskiego o zabezpieczenie środków na wykonanie remontu odcinków drogi powiatowej nr 1553 R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce oraz rozpoczęcia realizacji tej inwestycji w 2024 r.
05.09.2023 15:06 Uchwała Nr 397/LXXIX/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 391/LXXVIII/2023 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 lipca 2023 roku
05.09.2023 14:57 Uchwała Nr 396/LXXIX/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Nowy Dzików na okres 10 lat
05.09.2023 14:29 Uchwała Nr 395/LXXIX/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
05.09.2023 14:25 Uchwała Nr 394/LXXIX/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
05.09.2023 14:17 Uchwała Nr 393/LXXIX/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
31.07.2023 12:35 Uchwała Nr 392/LXXVIII/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
31.07.2023 11:00 (uchwała zmieniona uchwałą 397/LXXIX/2023) Uchwała Nr 391/LXXVIII/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 167/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych
31.07.2023 10:43 Uchwała Nr 390/LXXVIII/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
31.07.2023 10:23 Uchwała Nr 389/LXXVIII/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 98/XVIII/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku nagród ze specjalnego funduszu za nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
30.06.2023 21:04 Uchwała Nr 388/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 381/LXXVI/2023 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 14 czerwca 2023 roku
30.06.2023 20:55 Uchwała Nr 387/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
30.06.2023 20:47 Uchwała Nr 386/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
30.06.2023 20:32 Uchwała Nr 385/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie
30.06.2023 14:17 Uchwała Nr 384/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2022 rok
30.06.2023 14:15 Uchwała Nr 383/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
30.06.2023 14:14 Uchwała Nr 382/LXXVII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stary Dzików
16.06.2023 19:56 (uchwała zmieniona uchwałą 388/LXXVII/2023) Uchwała Nr 381/LXXVI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
16.06.2023 19:50 Uchwała Nr 380/LXXVI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
16.06.2023 19:48 Uchwała Nr 379/LXXVI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Stary Dzików na okres 10 lat
16.06.2023 19:44 (uchwała zmieniona uchwałami 387/LXXVII/2023 i 390/LXXVIII/2023) Uchwała Nr 378/LXXVI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
07.06.2023 15:49 Uchwała Nr 377/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Nowy Dzików na okres 10 lat
07.06.2023 15:42 Uchwała Nr 376/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 367/LXXIII/2023 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
07.06.2023 15:39 Uchwała Nr 375/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Regionalnemu Towarzystwu Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie
07.06.2023 15:33 Uchwała Nr 374/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
07.06.2023 15:25 Uchwała Nr 373/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
07.06.2023 14:37 Uchwała Nr 372/LXXV/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Dzików w latach 2023-2031
17.05.2023 13:22 Uchwała Nr 371/LXXIV/2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
17.05.2023 13:16 Uchwała Nr 370/LXXIV/2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Stary Dzików
28.04.2023 11:14 Uchwała Nr 369/LXXIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 100/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.04.2023 11:01 (utraciła moc uchwałą nr 370/LXXIV/2023) Uchwała Nr 368/LXXIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Stary Dzików
28.04.2023 10:50 (uchwała zmieniona uchwałą nr 376/LXXV/2023) Uchwała Nr 367/LXXIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
13.04.2023 19:07 Uchwała Nr 366/LXXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwalę Nr 166/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
13.04.2023 19:04 Uchwała Nr 365/LXXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
13.04.2023 19:02 Uchwała Nr 364/LXXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
13.04.2023 18:56 Uchwała Nr 363/LXXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
13.04.2023 18:49 Uchwała Nr 362/LXXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
04.04.2023 20:38 Uchwała Nr 361/LXXI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie potwierdzenie statusu języka polskiego jako jedynego urzędowego w Polsce
04.04.2023 20:28 Uchwała Nr 360/LXXI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
04.04.2023 20:22 (utraciła moc uchwałą nr 369/LXXIII/2023) Uchwała Nr 359/LXXI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 100/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.04.2023 20:03 Uchwała Nr 358/LXXI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 166/XXXIV/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
04.04.2023 15:16 Uchwała Nr 357/LXXI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2023 rok
04.04.2023 15:11 Uchwała Nr 356/LXXI/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2023-2038
24.02.2023 15:01 Uchwała Nr 355/LXX/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Cewków na okres 10 lat
24.02.2023 14:56 Uchwała Nr 354/LXX/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 336/LXVIII/2022 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 grudnia 2022 r. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023

1 2 następna