Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2023 09:23 Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Stary Dzików
05.12.2023 08:49 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przyjęciu zarządzenia z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH180054
29.11.2023 13:01 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonanie urządzenia wodnego studni S-1A, S-2A, i S-3A dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Stary Dzików, gmina Stary Dzików”
23.11.2023 10:37 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej nr LBC7100A wraz z wewnętrzną linią zasilającą elektroenergetyczną i kanalizacją kablową” na działce nr 7505 w sąsiedztwie działek: 7495/1; 7512; 7511; 7504; 7510; 7509; 7515; 2665/4; obr. 0001 Cewków
14.11.2023 18:51 Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"
04.10.2023 13:42 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej nr LBC7100A wraz z wewnętrzną linią zasilającą elektroenergetyczną i kanalizacją kablową” na działce nr 7505 w sąsiedztwie działek: 7495/1; 7512; 7511; 7504; 7510; 7509; 7515; 2665/4; obr. 0001 Cewków
12.09.2023 13:47 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej nr LBC7100A wraz z wewnętrzną linią elektroenergetyczną zasilającą i kanalizacją kablową” na działce nr 7505 w sąsiedztwie działek: 7495/; 7512; 7511; 7504; 7510; 7509; 7515; 2665/4; obr. 0001 Cewków
11.09.2023 11:53 Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
04.08.2023 11:52 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Budowa drogi niepublicznej gminnej "koło stacji uzdatniania wody" na działkach nr 2159, 2161/1, 2231/1, 2231/2, 2160, 2237/1, 2124/1, 2158, 2124/3, 2124/1 obręb 0005 Stary Dzików" w sąsiedztwie działek nr 1316, 1315/1, 1315/2, 1315/14, 1315/4, 1315/5, 1315/7, 1339/1, 1320, 1325/1, 1325/2, 1329/2, 1329/1, 1330, 1326, 1327, 1339/2, 1339/3, 1339/4, 1333, 1338, 1388 obr. 0005 Stary Dzików
01.08.2023 20:10 Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 99/2023 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzików w 2023 r., spisany w dniu 25 lipca 2023 r.
21.07.2023 12:04 Obwieszczenie o wystąpieniu o wycofanie wniosku z dnia 12.06.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej nr LBC7100A wraz z wewnętrzną linią elektroenergetyczną zasilającą i kanalizacją kablową” na działce nr 7505 w sąsiedztwie działek: 7495/; 7512; 7511; 7504; 7510; 7509; 7515; 2665/4; obr. 0001 Cewków
17.07.2023 12:33 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa drogi niepublicznej gminnej "koło stacji uzdatniania wody" na działkach nr 2159, 2161/1, 2231/1, 2231/2, 2160, 2237/1, 2124/1, 2158, 2124/3, 2124/1 obręb 0005 Stary Dzików" w sąsiedztwie działek nr 1316, 1315/1, 1315/2, 1315/14, 1315/4, 1315/5, 1315/7, 1339/1, 1320, 1325/1, 1325/2, 1329/2, 1329/1, 1330, 1326, 1327, 1339/2, 1339/3, 1339/41333, 1338, 1388 obr. 0005 Stary Dzików
14.07.2023 15:06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Budowa drogi niepublicznej gminnej "koło Jabłońskiego" na działkach nr 2565/6, 5196/1, 5196/2, 5196/3, 5200, 5195/2, 6239/5, obręb 0001 Cewków" w sąsiedztwie działek nr 6237, 6238, 6239, 5198/1, 5197, 5126/3, 5195/1, obr. 0001 Cewków
14.07.2023 11:42 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Moszczanica o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ewd. 1368, 1367 obręb Moszczanica
13.07.2023 11:25 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Budowa drogi niepublicznej gminnej "koło placu zabaw" na części działki nr 6333/102, obręb 0001 Cewków"
26.06.2023 21:11 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa drogi niepublicznej gminnej "koło Jabłońskiego" na działkach nr 2565/6, 5196/1, 5196/2, 5196/3, 5200, 5195/2, 6239/5, obręb 0001 Cewków" w sąsiedztwie działek nr 6237, 6238, 6239, 5198/1, 5197, 5126/3, 5195/1, obr. 0001 Cewków
23.06.2023 10:02 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7102B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową” na działce nr ewid. 172 obręb 0004 Nowy Dzików w sąsiedztwie działek nr 718/1, 771/1 (drogi gminne wewnętrzne), 171, 173 obr. 0004 Nowy Dzików
21.06.2023 12:29 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Budowa drogi publicznej gminnej nr 105259R na działkach nr 713, 425/3, 744/4, 746, 775/2, 458/7, 747/1, 754, 755, 750, 749, obręb 0004 Nowy Dzików"
20.06.2023 12:37 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Budowa drogi niepublicznej gminnej "koło placu zabaw" na części działki nr 6333/102, obręb 0001 Cewków" w sąsiedztwie działek nr 6333/101, 6333/64, 6424/1, 6422, 6420, obr. 0001 Cewków
19.06.2023 13:33 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Budowa drogi publicznej gminnej nr 105259R do oczyszczalni ścieków na działkach nr 2124/1, 2149, 2150, 2151, 2154, 2148, 2152/3, 2237/1, obręb 0005 Stary Dzików"
14.06.2023 13:35 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej nr LBC7100A wraz z wewnętrzną linią elektroenergetyczną zasilającą i kanalizacją kablową” na działce nr 7505 w sąsiedztwie działek: 7495/; 7512; 7511; 7504; 7510; 7509; 7515; 2665/4; obr. 0001 Cewków
09.06.2023 15:46 Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym (licytacja) dotyczącym dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Stary Dzików położonych w Nowym Dzikowie
29.05.2023 12:56 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: "Budowa drogi publicznej gminnej nr 105259R na działkach nr 713, 425/3, 744/4, 746, 775/2, 458/7, 747/1, 754, 755, 750, 749, obręb 0004 Nowy Dzików"
26.05.2023 11:47 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego na rzecz P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez Panią Annę Ruszała w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7102B wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce nr 172 w sąsiedztwie działek: 171; 173; 718/1; 777/1; obr. 0004 Nowy Dzików
23.05.2023 11:27 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: "budowa drogi publicznej gminnej nr 105259R do oczyszczalni ścieków na działkach nr 2124/1, 2149, 2150, 2151, 2154, 2148, 2152/3, 2237/1, obręb 0005 Stary Dzików"
17.05.2023 14:27 Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Stary Dzików
10.05.2023 10:54 Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7102B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową na działce nr ewid. 172 obręb 0004 Nowy Dzików” w sąsiedztwie działek nr 718/1, 771/1 (drogi gminne wewnętrzne), 171, 173 obr. 0004 Nowy Dzików
26.04.2023 09:13 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji znk. GPiŚ.6733.1.2023 r. z dnia 12.04.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. „Stacja bazowa telefonii komórkowej nr LBC7102A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na części działek nr 151/1 w sąsiedztwie działek: 722/1; 152/2; 716; 151/2. obr. 0004 Nowy Dzików
13.04.2023 14:36 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. : "Stacja bazowa telefonii komórkowej nr LBC7102B wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą i kanalizacją kablową" na działce nr 172 w sąsiedztwie działek: 171; 173; 718/1; 777/1; obr. 0004 Nowy Dzików
12.04.2023 12:02 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7102A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą i kanalizacją kablową"
31.03.2023 09:08 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego
28.03.2023 09:08 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie
28.03.2023 09:06 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
20.03.2023 11:17 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7102A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą i kanalizacją kablową"
28.02.2023 12:03 Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7102A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce nr 151/1, obr. 0004 Nowy Dzików”
22.02.2023 11:22 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Referenta ds. komunalnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
13.02.2023 12:48 Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego na stanowisko Referenta ds. komunalnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
13.02.2023 12:40 Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej nr LBC7102A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą i kanalizacją kablową”
17.01.2023 12:45 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. "Stacja bazowa telefonii komórkowej nr LBC7102A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą i kanalizacją kablową”
05.01.2023 10:58 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Moszczanica o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"
27.09.2022 14:05 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi gminnej nr 105255R Cewków-Kąt północny w km 0+005 – 1+414 (1409 mb)”
27.09.2022 14:04 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi gminnej nr 105270R Nowy Dzików przez wieś w km 0+002,50 – 1+802,10 (1799,6mb) z sięgaczem o dł. 168,1 mb”
27.09.2022 14:03 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi gminnej nr 105263R Nowy Dzików Ułazów w km 0+000 – 2+400 (2400mb)”
27.09.2022 14:00 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi gminnej nr 105253R Ułazów-Parchówka w km 0+003 – 1+123 (1120 mb)"
01.09.2022 12:34 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak GPiŚ.6733.2.2022 z dnia 23.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: "Budowa sieci wodociągowej ø 90, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 200, kanalizacji sanitarnej tłocznej ø 90, przepompowni ścieków z przyłączem energetycznym i studni rozprężającej" na części działek nr 1435/1, 2177, 2178, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 2179, 1454, 1455, 1456, 1457/2, 1458, 1459/1 obr. 0005 Stary Dzików
18.07.2022 12:22 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 105255R Cewków-Kąt północny w km 0+005 – 1+414 (1409 mb)”
18.07.2022 12:21 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 105270R Nowy Dzików przez wieś w km 0+002,50 – 1+802,10 (1799,6 mb) z sięgaczem o dł. 168,1 mb”
18.07.2022 12:20 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 105263R Nowy Dzików Ułazów w km 0+000 – 2+400 (2400 mb)”
18.07.2022 12:13 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 105253R Ułazów-Parchówka w km 0+003 – 1+123 (1120 mb)”
02.06.2022 11:29 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1649R Granica Województwa - Moszczanica - Cewków”

1 2 3 4 5 6 następna