Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2020 14:27 Uchwała Nr 158/XXXII/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików, na rok szkolny 2020/2021
09.10.2020 14:22 Uchwała Nr 157/XXXII/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
10.09.2020 14:22 Uchwała Nr 156/XXXI/2020 z dnia 2 września 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.09.2020 14:14 Uchwała Nr 155/XXXI/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
10.09.2020 13:56 Uchwała Nr 154/XXXI/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 153/XXX/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
10.09.2020 13:44 (uchylona uchwałą nr 154/XXXI/2020) Uchwała Nr 153/XXX/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
10.09.2020 12:41 (uchylona uchwałą nr 156/XXXI/2020) Uchwała Nr 152/XXX/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.09.2020 12:02 Uchwała Nr 151/XXX/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików
16.07.2020 13:45 Uchwała Nr 150/XXIX/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
29.06.2020 10:24 Uchwała Nr 149/XXVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
29.06.2020 09:50 Uchwała Nr 148/XXVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2019 rok
29.06.2020 09:45 Uchwała Nr 147/XXVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
29.06.2020 09:42 Uchwała Nr 146/XXVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stary Dzików
01.06.2020 14:27 Uchwała Nr 145/XXVII/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
01.06.2020 13:54 Uchwała Nr 144/XXVII/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
08.05.2020 09:46 Uchwała Nr 143/XXVI/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
08.05.2020 08:46 Uchwała Nr 142/XXVI/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
31.03.2020 13:15 Uchwała Nr 141/XXV/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
31.03.2020 12:19 Uchwała Nr 140/XXV/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
26.03.2020 12:08 Uchwała Nr 139/XXV/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
26.03.2020 11:41 Uchwała Nr 138/XXV/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie i Szkole Podstawowej w Cewkowie
04.03.2020 11:25 Uchwała Nr 137/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
04.03.2020 11:22 Uchwała Nr 136/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików
04.03.2020 11:07 Uchwała Nr 135/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
04.03.2020 10:07 Uchwała Nr 134/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
04.03.2020 09:37 (uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 133/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
04.03.2020 09:32 Uchwała Nr 132/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cewkowie poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Cewkowie filia w Moszczanicy
01.02.2020 22:33 Uchwała Nr 131/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktów Przedszkolnych
01.02.2020 22:25 Uchwała Nr 130/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
31.01.2020 14:59 Uchwała Nr 129/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości
31.01.2020 14:48 Uchwała Nr 128/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 29 listopada 2019 r.
31.01.2020 14:35 Uchwała Nr 127/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.
31.01.2020 14:27 Uchwała Nr 126/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
31.01.2020 14:05 Uchwała Nr 125/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzików na rok 2020 r.
31.01.2020 13:59 Uchwała Nr 124/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 r.
14.01.2020 19:03 Uchwała Nr 123/XXII/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
14.01.2020 19:02 Uchwała Nr 122/XXII/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
14.01.2020 19:00 Uchwała Nr 121/XXII/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności
14.01.2020 18:59 Uchwała Nr 120/XXII/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności i opłaty ryczałtowej za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe