Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2021 13:45 Zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego drogi gminnej "Do leśniczówki" na dz. ewid. nr 769/1, w miejscowości Nowy Dzików w km 0+000 - 0+420
05.01.2021 13:25 Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
05.01.2021 13:10 Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.01.2021 10:25 Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
05.01.2021 10:19 Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
05.01.2021 10:18 Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
05.01.2021 10:15 Zarządzenie Nr 96/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
05.01.2021 10:05 Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Gminy Stary Dzików
05.01.2021 10:00 Zarządzenie Nr 94/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
05.01.2021 09:57 Zarządzenie Nr 93/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.01.2021 15:00 Zarządzenie Nr 92/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.01.2021 14:03 Zarządzenie Nr 91/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.01.2021 12:55 Zarządzenie Nr 90a/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
04.01.2021 12:54 Zarządzenie Nr 90/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Starym Dzikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików
31.12.2020 12:04 Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
31.12.2020 11:51 Zarządzenie Nr 88/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
31.12.2020 11:46 Zarządzenie Nr 87a/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
28.12.2020 13:44 Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
23.12.2020 14:47 Zarządzenie Nr 86/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
23.12.2020 14:30 Zarządzenie Nr 84/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
23.12.2020 13:58 Zarządzenie Nr 83/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
23.12.2020 13:39 Zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
23.12.2020 13:35 Zarządzenie Nr 81/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
23.12.2020 12:00 Zarządzenie Nr 80/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
23.12.2020 10:43 Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
23.12.2020 09:51 Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Stary Dzików
22.12.2020 15:14 Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie odwołania i powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
22.12.2020 14:33 Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
22.12.2020 14:26 Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
22.12.2020 14:13 Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
22.12.2020 13:58 Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
22.12.2020 13:35 Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
22.12.2020 13:30 Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
22.12.2020 13:25 Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
22.12.2020 11:04 Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Stary Dzików w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
22.12.2020 10:57 Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
21.12.2020 15:17 Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
21.12.2020 14:51 Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
21.12.2020 14:44 Zarządzenie Nr 65a/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
18.12.2020 15:14 Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
18.12.2020 14:30 Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
28.08.2020 15:15 Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
28.08.2020 15:14 Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
28.08.2020 15:13 Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku
28.08.2020 15:11 Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.08.2020 15:10 Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Stary Dzików
28.08.2020 15:07 Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.08.2020 14:49 Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
28.08.2020 14:48 Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek stowarzyszeniom na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
28.08.2020 14:16 Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone, przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

1 2 3 następna