Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2020 14:51 Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
21.12.2020 14:44 Zarządzenie Nr 65a/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
18.12.2020 15:14 Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
18.12.2020 14:30 Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
28.08.2020 15:15 Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
28.08.2020 15:14 Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
28.08.2020 15:13 Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stary Dzików i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku
28.08.2020 15:11 Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.08.2020 15:10 Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Stary Dzików
28.08.2020 15:07 Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.08.2020 14:49 Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
28.08.2020 14:48 Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek stowarzyszeniom na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
28.08.2020 14:16 Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone, przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
28.08.2020 13:19 Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
27.08.2020 15:08 Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
27.08.2020 14:48 Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.08.2020 14:22 Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
27.08.2020 14:16 Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
27.08.2020 13:03 Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Stary Dzików w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
27.08.2020 12:57 Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
27.08.2020 12:00 Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
08.07.2020 11:52 Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
08.07.2020 11:45 Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
06.07.2020 14:57 Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz rozdysponowania rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe
06.07.2020 14:19 Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
01.07.2020 14:55 Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę
01.07.2020 14:50 Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.07.2020 14:40 Zarządzenie Nr 40A/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Stary Dzików w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
01.07.2020 11:26 Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.07.2020 09:52 Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie za rok 2019
01.07.2020 09:40 Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2019 rok
01.07.2020 09:35 Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
01.07.2020 09:33 Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.07.2020 09:25 Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego dostaw wykonanych w ramach zadania "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów"
01.07.2020 09:15 Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
01.07.2020 09:04 Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 37/2011 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
30.06.2020 14:56 Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
30.06.2020 14:24 Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Samagalskiej - inspektora ds. rolnictwa i działalności gospodarczej do dokonywania czynności związanych ze składaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
30.06.2020 12:01 Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
15.05.2020 15:03 Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
15.05.2020 14:59 Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
15.05.2020 14:22 Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
15.05.2020 13:33 Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
15.05.2020 11:58 Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
15.05.2020 11:46 Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2019 rok
15.05.2020 10:40 Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
15.05.2020 10:31 Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
11.05.2020 15:06 Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
11.05.2020 14:55 Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
11.05.2020 14:49 Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego

poprzednia 1 2 3 następna