Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2021 11:46 Uchwała Nr 214/XLIV/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 212/XLIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
09.07.2021 11:30 Uchwała Nr 213/XLIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
09.07.2021 11:22 Uchwała Nr 212/XLIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
09.07.2021 10:25 Uchwała Nr 211/XLIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za 2020 rok
09.07.2021 10:20 Uchwała Nr 210/XLIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
09.07.2021 10:17 Uchwała Nr 209/XLIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stary Dzików
02.06.2021 13:45 Uchwała Nr 208/XLII/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
02.06.2021 13:33 Uchwała Nr 207/XLI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stary Dzików uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
02.06.2021 13:30 Uchwała Nr 206/XLI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gmina Stary Dzików, położonych w miejscowości Stary Dzików na okres 10 lat
02.06.2021 13:16 Uchwała Nr 205/XLI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
02.06.2021 12:40 Uchwała Nr 204/XLI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
02.06.2021 12:11 Uchwała Nr 203/XLI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
02.06.2021 11:53 Uchwała Nr 202/XLI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego
02.06.2021 11:40 Uchwała Nr 201/XLI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stary Dzików
02.06.2021 10:49 Uchwała Nr 200/XLI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" z dnia 23 lutego 2021 r. o publikacji informacji dotyczących Covid-19 na terenie gminy
02.06.2021 10:31 Uchwała Nr 199/XLI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" z dnia 23 lutego 2021 r. o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19
02.06.2021 10:05 Uchwała Nr 198/XLI/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionką przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny na ludziach
17.05.2021 10:45 Uchwała Nr 197/XL/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
17.05.2021 10:11 Uchwała Nr 196/XL/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
17.05.2021 09:11 Uchwała Nr 195/XL/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
17.05.2021 08:52 Uchwała Nr 194/XL/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXXVI/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 r.
14.05.2021 15:08 Uchwała Nr 193/XL/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021 dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie"
14.05.2021 14:58 Uchwała Nr 192/XL/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Soleckiej Strategii Rozwoju Wsi
13.05.2021 15:21 Uchwała Nr 191/XL/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sołectwa Nowy Dzików do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025"
02.04.2021 11:10 Uchwała Nr 190/XXXIX/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego
02.04.2021 11:06 Uchwała Nr 189/XXXIX/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
02.04.2021 11:00 Uchwała Nr 188/XXXIX/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
02.04.2021 10:09 Uchwała Nr 187/XXXIX/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
02.04.2021 09:47 Uchwała Nr 186/XXXIX/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
02.04.2021 09:42 Uchwała Nr 185/XXXIX/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stary Dzików
04.03.2021 10:02 Uchwała Nr 184/XXXVIII/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok
04.03.2021 09:39 Uchwała Nr 183/XXXVIII/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026
04.03.2021 09:15 Uchwała Nr 182/XXXVIII/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
01.02.2021 09:17 Uchwała Nr 181/XXXVII/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych w miejscowości Ułazów na okres 10 lat i Cewków na okres 5 lat