Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2018 08:38 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni S-1, S-2 i S-3 oraz wprowadzenie ścieków technologicznych do cieku powierzchniowego "dopływ z Dzikowa Starego"
16.05.2018 10:46 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV kolidującej z projektowaną przebudową boiska piłkarskiego w miejscowości Cewków
19.04.2018 15:11 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu odwiertu Dzików-8 do zatłaczania wody złożowej w obrębie Ośrodka Zbioru Gazu Dzików
13.04.2018 13:03 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moszczanica AN-I"
28.03.2018 14:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. zabudowa sprężarek na Ośrodku Zbioru Gazu Wola Obszańska - Kopalnia Gazu Ziemnego Lubaczów
19.02.2018 10:52 Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne (Ukraina)
23.01.2018 14:31 Obwieszczenie o wniesieniu uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moszczanica AN-I”
15.11.2017 09:17 Obwieszczenie dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
09.05.2017 11:53 Obwieszczenie o planowanym przedsięwzięciu polegającym na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
19.04.2017 13:29 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"
02.03.2017 10:41 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY LBC7009A"
24.02.2017 12:57 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"
13.02.2017 13:18 Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią - "Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych na terenie wsi Cewków, Moszczanica, Stary Dzików, Nowy Dzików, Ułazów"
03.02.2017 12:48 Przypomnienie o obowiązku złożenia przez przedsiębiorców sprawozdań dot. odpadów za 2016 rok
04.01.2017 13:02 Zawiadomienie o zobowiązaniu inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"
21.12.2016 12:12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"
10.10.2016 13:11 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pt. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary Dzików”
10.08.2016 15:09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”
02.06.2016 10:05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją
18.12.2015 12:43 Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej…
23.11.2015 14:23 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej lokalnych środowisk
06.10.2015 09:02 Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej
06.10.2015 08:56 Obwieszczenie o przekazaniu przez Słowację stronie polskiej dokumentacji oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: ''Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice''
18.08.2015 09:39 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
18.08.2015 09:38 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
27.07.2015 07:47 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R…
29.04.2015 13:23 Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Moszczanica AN-I”
04.03.2015 14:53 Raport oddziaływania na środowisko w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie
04.03.2015 14:51 Obwieszczenie o raporcie oddziaływania na środowisko w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie
03.03.2015 10:33 Dodatkowe dni wolne od pracy w 2015 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
03.12.2014 10:52 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
13.08.2014 14:02 Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.02.2013 09:09 Obwieszczenie o powiadomieniu Rzeczypospolitej Polskiej o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony...
06.02.2013 08:42 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi leśnej nr 23 w Nadleśnictwie Oleszyce o długości 1,9 km"
27.11.2012 15:29 Obwieszczenie w sprawie planowanej instalacji przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych na Słowacji
19.11.2012 14:12 Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików na lata 2012-2032”
12.11.2012 08:59 Obwieszczenie o nadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rygoru natychmiastowej wykonalności
23.10.2012 09:31 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z...
19.10.2012 12:33 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowa dodatkowej sprężarki gazu na OZG Dzików”
08.08.2012 14:38 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików”
06.07.2012 11:04 Obwieszczenie w sprawie elektrowni jądrowej na Ukrainie
29.05.2012 11:31 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...
29.05.2012 11:26 Zawiadomienie - obwieszczenie o zwróceniu się do RDOŚ w przedmiocie uzgodnień dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na...
26.04.2012 12:17 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej...
17.04.2012 14:14 Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części
13.04.2012 10:01 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kolektora gazu OZG Dzików”
10.04.2012 12:48 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę
06.03.2012 12:29 Zawiadomienie Wójta Gminy Kuryłówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego...
06.03.2012 12:27 Informacja Wójta Gminy Kuryłówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego...
21.02.2012 10:21 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy...

poprzednia 1 2 3 4 następna