Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2016 14:21 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
07.03.2016 11:09 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
18.12.2015 12:43 Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej…
23.11.2015 14:23 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej lokalnych środowisk
06.10.2015 09:02 Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej
06.10.2015 08:56 Obwieszczenie o przekazaniu przez Słowację stronie polskiej dokumentacji oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: ''Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice''
18.08.2015 09:39 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
18.08.2015 09:38 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
27.07.2015 07:47 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R…
29.04.2015 13:23 Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Moszczanica AN-I”
04.03.2015 14:53 Raport oddziaływania na środowisko w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie
04.03.2015 14:51 Obwieszczenie o raporcie oddziaływania na środowisko w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie
03.03.2015 10:33 Dodatkowe dni wolne od pracy w 2015 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
08.12.2014 14:08 Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie dla terapeuty w ramach umowy zlecenia w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem
03.12.2014 10:52 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
13.08.2014 14:02 Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.02.2014 15:02 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy
05.02.2014 07:59 Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego na stanowisko Sekretarza Gminy
08.01.2014 14:04 Konkurs na wolne stanowisko Sekretarza Gminy
18.02.2013 09:09 Obwieszczenie o powiadomieniu Rzeczypospolitej Polskiej o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony...
06.02.2013 08:42 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi leśnej nr 23 w Nadleśnictwie Oleszyce o długości 1,9 km"
27.11.2012 15:29 Obwieszczenie w sprawie planowanej instalacji przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych na Słowacji
23.11.2012 09:03 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starym Dzikowie
19.11.2012 14:12 Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików na lata 2012-2032”
14.11.2012 13:25 Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starym Dzikowie
12.11.2012 08:59 Obwieszczenie o nadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rygoru natychmiastowej wykonalności
23.10.2012 09:31 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z...
23.10.2012 08:37 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starym Dzikowie
19.10.2012 12:33 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowa dodatkowej sprężarki gazu na OZG Dzików”
08.08.2012 14:38 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików”
06.07.2012 11:04 Obwieszczenie w sprawie elektrowni jądrowej na Ukrainie
29.05.2012 11:31 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...
29.05.2012 11:26 Zawiadomienie - obwieszczenie o zwróceniu się do RDOŚ w przedmiocie uzgodnień dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na...
08.05.2012 11:27 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
26.04.2012 12:17 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej...
25.04.2012 09:43 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
17.04.2012 14:14 Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części
13.04.2012 10:01 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kolektora gazu OZG Dzików”
10.04.2012 12:48 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę
22.03.2012 13:41 Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
06.03.2012 12:29 Zawiadomienie Wójta Gminy Kuryłówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego...
06.03.2012 12:27 Informacja Wójta Gminy Kuryłówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego...
21.02.2012 10:21 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy...
21.02.2012 10:18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wykonywane...
20.02.2012 11:17 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
16.02.2012 12:42 Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
02.02.2012 12:48 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę
23.01.2012 13:43 Konkurs na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
23.01.2012 08:36 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi leśnej nr 20 w Nadleśnictwie Oleszyce"
16.01.2012 14:56 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie

poprzednia 1 2 3 4 następna