Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.03.2018 14:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. zabudowa sprężarek na Ośrodku Zbioru Gazu Wola Obszańska - Kopalnia Gazu Ziemnego Lubaczów
09.03.2018 11:00 Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
19.02.2018 10:52 Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne (Ukraina)
23.01.2018 14:31 Obwieszczenie o wniesieniu uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moszczanica AN-I”
12.12.2017 11:14 Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
15.11.2017 09:17 Obwieszczenie dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
13.11.2017 12:47 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
12.10.2017 10:30 Informacja o wyniku naboru na stanowisko kasjera w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
12.10.2017 10:23 Informacja o wyniku naboru na stanowisko kasjera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
27.09.2017 14:20 Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego na stanowisko kasjera w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
27.09.2017 14:17 Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego na stanowisko kasjera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
08.09.2017 10:57 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
08.09.2017 10:42 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
06.09.2017 10:47 Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
06.09.2017 10:39 Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
09.08.2017 11:46 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
09.08.2017 11:39 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
09.05.2017 11:53 Obwieszczenie o planowanym przedsięwzięciu polegającym na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
19.04.2017 13:29 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"
02.03.2017 10:41 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY LBC7009A"
24.02.2017 12:57 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"
13.02.2017 13:18 Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią - "Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych na terenie wsi Cewków, Moszczanica, Stary Dzików, Nowy Dzików, Ułazów"
03.02.2017 12:48 Przypomnienie o obowiązku złożenia przez przedsiębiorców sprawozdań dot. odpadów za 2016 rok
04.01.2017 13:02 Zawiadomienie o zobowiązaniu inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"
21.12.2016 12:12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"
10.10.2016 13:11 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pt. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary Dzików”
10.08.2016 15:09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”
02.06.2016 10:05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją
12.05.2016 15:19 Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds. obsługi administracyjnej Związku Międzygminnego „ZIEMIA LUBACZOWSKA”
23.03.2016 09:39 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
18.03.2016 14:21 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
07.03.2016 11:09 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
18.12.2015 12:43 Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej…
23.11.2015 14:23 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej lokalnych środowisk
06.10.2015 09:02 Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej
06.10.2015 08:56 Obwieszczenie o przekazaniu przez Słowację stronie polskiej dokumentacji oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: ''Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice''
18.08.2015 09:39 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
18.08.2015 09:38 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
27.07.2015 07:47 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R…
29.04.2015 13:23 Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Moszczanica AN-I”
04.03.2015 14:53 Raport oddziaływania na środowisko w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie
04.03.2015 14:51 Obwieszczenie o raporcie oddziaływania na środowisko w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie
03.03.2015 10:33 Dodatkowe dni wolne od pracy w 2015 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
08.12.2014 14:08 Oferta pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie dla terapeuty w ramach umowy zlecenia w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem
03.12.2014 10:52 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
13.08.2014 14:02 Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.02.2014 15:02 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy
05.02.2014 07:59 Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego na stanowisko Sekretarza Gminy
08.01.2014 14:04 Konkurs na wolne stanowisko Sekretarza Gminy
18.02.2013 09:09 Obwieszczenie o powiadomieniu Rzeczypospolitej Polskiej o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony...

poprzednia 1 2 3 4 5 następna