Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2010 10:12 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Zmiana przeznaczenia obór na budynki służące do magazynowania i sortowania owoców oraz budowa chłodni owoców. Budynki służące do...
11.06.2010 10:10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego dla produkcji peletu ze słomy – na działce o nr 2101/45 obręb Stary Dzików”
25.05.2010 07:40 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w m. Nowy Dzików...
23.11.2009 14:57 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzania lasu” dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Stary...
19.11.2009 13:37 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Dzików -21,22" w miejscowościach Nowy Dzików i Stary...
19.11.2009 13:35 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na usługowy warsztat stolarski...
09.11.2009 12:28 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego na działce nr 162, obręb Nowy Dzików, gm. Stary Dzików...
07.10.2009 10:22 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Dzików...
15.09.2009 13:45 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
20.07.2009 13:53 Obwieszczenie o podjęciu czynności w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
29.05.2009 08:48 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wyjaśnieniu treści postanowienia OŚ – 7624-3/09 z dnia 23.02.2009r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla...
13.05.2009 12:47 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w spr. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Dzików – 21, 22” w ...
13.05.2009 12:45 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowanie odwiertów ...
18.03.2009 11:34 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1555R, 1553R, 1651R oraz 1648R na odcinku...
11.03.2009 08:56 Obwieszczenie o wygaśnięciu decyzji nr OŚ – 7624-1/08 z dnia 14.05.2008r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr...
11.03.2009 08:52 Decyzja o wygaśnięciu decyzji nr OŚ – 7624-1/08 z dnia 14.05.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr...
03.03.2009 13:23 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 05.02.2009 r. zarejestrowanego pod nr 7624-3/09, złożonego przez Powiat Lubaczowski w sprawie przeprowadzenia oceny...
24.02.2009 12:14 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego o uchylenie decyzji ostatecznej Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 14.05.2008 r. znak: OŚ – 7624 -1/08 dotyczącej środowiskowych uwarunkowań...
23.02.2009 13:15 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1555R, 1553R, 1651R oraz 1648R na odcinku...
23.02.2009 13:13 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1555R, 1553R, 1651R oraz 1648R...
05.02.2009 12:59 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o ponowne postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na...
05.02.2009 12:56 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Stary Dzików z dn. 14.05.2008 r. (OŚ – 7624-1/08) dot. środowiskowych uwarunkowań...
09.12.2008 13:28 Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Cewków gmina Stary Dzików, poszerzonego o grunty położone w ...

poprzednia 1 2 3 4