Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2011 09:37 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku przeznaczonego do magazynowania i...
14.06.2011 09:35 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku przeznaczonego do magazynowania...
07.06.2011 13:37 Zawiadomienie wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż...
31.05.2011 13:07 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi nr 9 w Nadleśnictwie Oleszyce”
31.05.2011 13:06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach la przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi nr 5 w Nadleśnictwie Oleszyce o długości ok. 2,5 km"
12.05.2011 08:55 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku produkcyjno...
12.05.2011 08:54 Zawiadomienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego dla produkcji pelletu ze słomy – na...
06.05.2011 13:41 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowanie odwiertu...
22.04.2011 11:25 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lubliniec - Cieszanów, odwierty Lubliniec 6, 9, 10, 11"
16.03.2011 07:57 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lubliniec - Cieszanów...
14.03.2011 09:27 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 14.01.2011r. na wniosek Pani Katarzyny Piaseckiej-Stasinowskiej w sprawie wydania decyzji o ...
28.02.2011 11:43 Czas na aktywność w Gminie Stary Dzików
28.02.2011 11:31 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznaniu...
15.02.2011 09:09 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku przeznaczonego do...
14.02.2011 10:32 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych w elektrowni jądrowej na Ukrainie
08.02.2011 15:18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 04.06.2010 r. na wniosek Pani Katarzyny Piaseckiej-Stasinowskiej w sprawie wydania decyzji...
08.02.2011 15:15 Obwieszczenie o wezwaniu stron postępowania do zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 14.01.2011 r. o wydanie decyzji...
25.01.2011 09:30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku do...
13.01.2011 15:25 Obwieszczenie o wezwaniu stron postępowania do zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 04.06.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych...
05.01.2011 14:47 Obwieszczenie o opracowaniu i przedłożeniu uzupełnionej o braki Karty informacyjnej przedsięwzięcia o nowej nazwie - „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego do produkcji peletu ze słomy...
08.12.2010 12:10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Lubliniec-Cieszanów...
02.11.2010 11:07 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci wodociągowej w m. Stary Dzików„ na działkach nr 1580/2; 1580/3; 1580/4; 2168;...
31.08.2010 15:21 Obwieszczenie o opracowaniu i przedłożeniu uzupełnionej o braki Karty informacyjnej przedsięwzięcia o nowej nazwie - „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego do produkcji peletu ze słomy...
18.08.2010 12:39 Obwieszczenie o opracowaniu i przedłożeniu przez inwestora uzupełnionej o braki karty informacyjnej przedsięwzięcia o nowej nazwie „Budynek magazynowy przeznaczony do sortowania, chłodzenia i...
29.07.2010 15:39 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (dach na starej szkole w Starym Dzikowie)
29.07.2010 15:35 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (parkingi, chodniki i park w Moszczanicy)
29.07.2010 15:32 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (parkingi i park w Ułazowie)
15.06.2010 09:12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Stary Dzików...
11.06.2010 10:12 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Zmiana przeznaczenia obór na budynki służące do magazynowania i sortowania owoców oraz budowa chłodni owoców. Budynki służące do...
11.06.2010 10:10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego dla produkcji peletu ze słomy – na działce o nr 2101/45 obręb Stary Dzików”
25.05.2010 07:40 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w m. Nowy Dzików...
23.11.2009 14:57 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzania lasu” dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Stary...
19.11.2009 13:37 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Dzików -21,22" w miejscowościach Nowy Dzików i Stary...
19.11.2009 13:35 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na usługowy warsztat stolarski...
09.11.2009 12:28 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego na działce nr 162, obręb Nowy Dzików, gm. Stary Dzików...
07.10.2009 10:22 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Dzików...
15.09.2009 13:45 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
20.07.2009 13:53 Obwieszczenie o podjęciu czynności w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
29.05.2009 08:48 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wyjaśnieniu treści postanowienia OŚ – 7624-3/09 z dnia 23.02.2009r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla...
13.05.2009 12:47 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w spr. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowanie odwiertów gazowych Dzików – 21, 22” w ...
13.05.2009 12:45 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowanie odwiertów ...
18.03.2009 11:34 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1555R, 1553R, 1651R oraz 1648R na odcinku...
11.03.2009 08:56 Obwieszczenie o wygaśnięciu decyzji nr OŚ – 7624-1/08 z dnia 14.05.2008r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr...
11.03.2009 08:52 Decyzja o wygaśnięciu decyzji nr OŚ – 7624-1/08 z dnia 14.05.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr...
03.03.2009 13:23 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 05.02.2009 r. zarejestrowanego pod nr 7624-3/09, złożonego przez Powiat Lubaczowski w sprawie przeprowadzenia oceny...
24.02.2009 12:14 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego o uchylenie decyzji ostatecznej Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 14.05.2008 r. znak: OŚ – 7624 -1/08 dotyczącej środowiskowych uwarunkowań...
23.02.2009 13:15 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1555R, 1553R, 1651R oraz 1648R na odcinku...
23.02.2009 13:13 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1555R, 1553R, 1651R oraz 1648R...
05.02.2009 12:59 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o ponowne postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na...
05.02.2009 12:56 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Stary Dzików z dn. 14.05.2008 r. (OŚ – 7624-1/08) dot. środowiskowych uwarunkowań...

poprzednia 1 2 3 4 5 następna