Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2019 11:08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Dzików - strony postępowania
01.03.2019 11:05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Dzików - tablica ogłoszeń
25.02.2019 10:02 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegajace na odprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
06.12.2018 11:19 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realziacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Dzików
15.11.2018 10:44 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu nowego wydziału produkcji mrożonek i liofilizatorów w istniejącym Zakładzie Produkcyjnym Soków i Koncentratów Ekorodzina Sp. z o.o. w Starym Dzikowie
01.10.2018 12:32 Obwieszczenie o wystąpieniu w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Dzików
17.09.2018 13:36 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
07.09.2018 12:59 Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
16.08.2018 13:01 Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych
02.08.2018 12:31 Obwieszczenie o udostepnieniu zaktualizowanej dokumentacji dotyczącej planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn
11.06.2018 08:38 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni S-1, S-2 i S-3 oraz wprowadzenie ścieków technologicznych do cieku powierzchniowego "dopływ z Dzikowa Starego"
30.05.2018 15:15 Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie
30.05.2018 15:13 Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu z 04.05.2018r. na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie
16.05.2018 10:46 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV kolidującej z projektowaną przebudową boiska piłkarskiego w miejscowości Cewków
04.05.2018 15:02 Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie
19.04.2018 15:11 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu odwiertu Dzików-8 do zatłaczania wody złożowej w obrębie Ośrodka Zbioru Gazu Dzików
13.04.2018 13:03 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moszczanica AN-I"
28.03.2018 14:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. zabudowa sprężarek na Ośrodku Zbioru Gazu Wola Obszańska - Kopalnia Gazu Ziemnego Lubaczów
09.03.2018 11:00 Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
19.02.2018 10:52 Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne (Ukraina)
23.01.2018 14:31 Obwieszczenie o wniesieniu uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moszczanica AN-I”
12.12.2017 11:14 Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
15.11.2017 09:17 Obwieszczenie dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
13.11.2017 12:47 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
12.10.2017 10:30 Informacja o wyniku naboru na stanowisko kasjera w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
12.10.2017 10:23 Informacja o wyniku naboru na stanowisko kasjera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
27.09.2017 14:20 Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego na stanowisko kasjera w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
27.09.2017 14:17 Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego na stanowisko kasjera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
08.09.2017 10:57 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
08.09.2017 10:42 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
06.09.2017 10:47 Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
06.09.2017 10:39 Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
09.08.2017 11:46 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
09.08.2017 11:39 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
09.05.2017 11:53 Obwieszczenie o planowanym przedsięwzięciu polegającym na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
19.04.2017 13:29 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"
02.03.2017 10:41 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY LBC7009A"
24.02.2017 12:57 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"
13.02.2017 13:18 Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią - "Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych na terenie wsi Cewków, Moszczanica, Stary Dzików, Nowy Dzików, Ułazów"
03.02.2017 12:48 Przypomnienie o obowiązku złożenia przez przedsiębiorców sprawozdań dot. odpadów za 2016 rok
04.01.2017 13:02 Zawiadomienie o zobowiązaniu inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"
21.12.2016 12:12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dzików Stary"
10.10.2016 13:11 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pt. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary Dzików”
10.08.2016 15:09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”
02.06.2016 10:05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją
12.05.2016 15:19 Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds. obsługi administracyjnej Związku Międzygminnego „ZIEMIA LUBACZOWSKA”
23.03.2016 09:39 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
18.03.2016 14:21 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
07.03.2016 11:09 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
18.12.2015 12:43 Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej…

1 2 3 4 następna